Във връзка с измененията и допълненията в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст, обнародвани в Държавен вестник брой бр. 62 от 2022 г., в сила 1 август 2022 г., настъпват промени в образците за изплащане на паричните обезщетения - Приложения №10 и №11 към НПОПДОО. Променят се структурите на представяните по електронен път и на електронен носител данни. Няма промяна в реда, начина и сроковете за представяне в НОИ на документите по НПОПДОО.

От 19 септември 2022 г. се приемат данни само по утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения. С тях се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 август 2022 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.

Публикувана е нова версия на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данните от удостоверенията, съобразена с новите изисквания.

Уеб-приложение на НОИ "Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни"

 

Самостоятелно работещ програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения Приложения №9, №10 и №11 към НПОПДОО – инсталационен пакет Версия 8.0 от 03.06.2024 г.

Ръководство за инсталиране на самостоятелно работещ програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения по НПОПДОО

Самостоятелно работещият програмен продукт може да се инсталира на персонални компютри с версии на операционна среда WINDOWS XP и по-висока. За коректната работа под WINDOWS XP е необходим Framework v4 (.NET Framework 4).

Проверка на предварително подготвен файл с данни -без КЕП


За разработчици на софтуер за изплащане на парични обезщетения от ДОО