Със Заповед № 1016-40-250/14.03.2023 г. на управителя на НОИ са изменени и допълнени Правила за реда и условията за сключване на договор за предоставяне на информация и на информационни продукти за обработване на информация и за дейности по социално осигуряване (Правилата), както и образците на договори, които са приложения към тях.

Сключените досега договори със същия предмет запазват действието си при условията, при които са сключени, до изтичане на срока им на 30.04.2023 г. За ползване на услугата след тази дата е необходимо сключване на нов договор. Запазва се прилаганият технологичен ред за ползване на услугата.

С оглед сключване на договор се използва съответният файл (образец на договор), наличен по-долу  на страницата и същият се изпраща в НОИ подписан в два екземпляра, заедно с приложенията по чл. 7, ал. 2 от Правилата.

След извършване на служебна проверка на съответните обстоятелства, договорът се подписва от страна на НОИ и на контрагента се изпраща екземпляр от договора, ведно с Приложение № 7, в което са попълнени адресите на приложението за регистрация на  потребители, вкл. за тези с права за администриране и адресът на WEB SERVICE услугата на НОИ. Контрагентите с действащи до 30.04.2023 г. договори могат да си осигурят непрекъснатост в получаване на услугата при своевременно изпращане на необходимите документи в НОИ, с оглед технологичното време, необходимо за сключване на договор, включително проверка и потвърждаване на обстоятелствата относно достъпа до услугата, заявени чрез Приложение № 5 и Приложение № 6 към договора.

Правила за реда и условията за сключване на договори за предоставяне на информация и на информационни продукти за обработване на информация и за дейности по социалното осигуряване

 

Договор - банка

Договор - дружество

Приложения 1-4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Описания на изискванията към софтуера, съгласно т.4 на Приложение №7

Описание на WEB Service - WSDL

Стъпки за сключване на договор и начало на работа по новите договори за достъп до информация