Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация (Приета с ПМС № 175 от 20.08.2018 г., обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.)

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове и решенията по обжалването им

Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка

Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
(Изм. с Решение № 8660 от 2013 г. на ВАС, обн. ДВ, бр. 94 от 2013 г.)

Наредба за осигурителните каси

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд, изм. и доп. с ДВ, бр. 94 от 2018 г.

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
(Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
(Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за медицинската експертиза

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Списък на професионалните болести