Постановление № 37 от 24 март 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Постановление № 479 от 2021 г. одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (касаещ изплащането на еднократни допълнителни суми към пенсиите за м. януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г.)

Постановление № 474 от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях в размер 75 лв.)

Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (обн., ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г.)

Постановление № 392 от 18 ноември 2021 г. За одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (Обн. в ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г.)

Постановление на №328 на Министерския съвет от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. (Обн. в ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г., в сила от 7.09.2021 г.)

Постановление № 151 от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. обн. в ДВ, бр. 85 от 2021 г.

Постановление № 71 от 16 април 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. Извънредна епидемична обстановка на територията на Република България (обн. в ДВ, бр. 31 от 2020 г.)

Постановление № 322 на МС от 1.12.2011 г. за изменение на Постановление № 94 на Министерския съвет от 2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/ съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии (ДВ, бр. 39 от 2010 г.)

Постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии