Осигурени лица и възникване на осигуряването

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), членовете на кооперации са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, но не се осигуряват за безработица.

Тези лица нямат право на парично обезщетение за безработица.

Осигуряването на членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, на основание чл. 4, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се отнася за всички членове на кооперации, независимо дали упражняват трудова дейност по сключени договори за възлагане или по възлагателни протоколи на общото събрание или на други органи, съобразно устава и приетите правила за работата на кооперацията, както и за кооператорите, на които са възложени функции по управление и контрол - председател, членовете на управителния и контролния съвет. В сила от 01.01.2002 г. от тази разпоредба са изключени членовете на кооперации, с които има сключени трудови договори.

Осигуряването им възниква от деня, в който те започват да упражняват трудова дейност и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.

( чл. 10 от КСО)

Осигурителен доход

Членовете на кооперации се осигуряват върху полученото брутно възнаграждение, независимо от размера му, без да се приспадат разходи за дейността, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход определен в Закона за бюджета на ДОО за съответната година. За тях не се определят минимални месечни осигурителни доходи по основната икономическа дейност на кооперацията.

Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2024 г. е  3750 лв.

Кооперацията се управлява от председател на кооперацията, управителен и контролен съвет. Председателят на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет се избират измежду членовете на кооперацията за срок от 4 години – на основание
чл. 20, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите. Когато тези лица получават възнаграждения за управление на кооперацията, те също се осигуряват по реда, определен за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО.

Когато членовете на управителния и контролния съвет на кооперацията получават възнаграждения само за дните, през които са участвали в заседания, подлежат на осигуряване в това си качество само за тези дни – също по реда на чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО.

Осигурителен стаж

За осигурителен стаж се зачита времето, за което за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО  са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко минималната работна заплата за страната. Когато възнаграждението на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, върху което са внесени осигурителните вноски, е по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се зачита пропорционално.

Осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО.

За времето преди 1 януари 2009 г. осигурителния стаж и осигурителния доход на членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждения в кооперацията за работа без трудово правоотношение се установяват с осигурителни книжки в които се посочват времето, през което лицата са били осигурени, и доходът, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски.

Подаване на данни за дни в осигуряване и осигурителен доход

Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите, данни за  осигурителния доход, осигурителните вноски, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.

Нормативното основание за подаването на данните за осигурените лица е чл. 5, ал. 4,
т. 1 от КСО. Данните се подават с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” по реда на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. издадена от  министъра на финансите.

Персоналните данни, събирани за осигурените лица, се използват при отпускането и изплащането на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.

От 1 януари 2007 г. въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО се извършва изчисляването на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на помощите по КСО, от 01.01.2014 г. на паричните обезщетения при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, от 01.08.2022 г. на паричните обезщетения за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

На интернет страницата на НОИ всяко лице има достъп до електронни услуги и справки с въвеждането на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.

ПИК може да бъде получен на място от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов изнесен офис, лично чрез представяне само на лична карта или от упълномощен представител чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно.

НОИ предоставя възможност за подаване на искане за издаване на ПИК по електронен път, за лица, които притежават квалифициран електронен подпис (КЕП).

Повече информация как да получите ПИК може да намерите тук.

Осигурителни права

Лицата подлежащи на осигуряване по реда на чл. 4, ал.1, т. 5 от КСО имат право на:

Парични обезщетения за:

 • временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест;
 • трудоустрояване;
 • бременност и раждане;
 • отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
 • отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

Парични помощи за:

 • инвалидност поради общо заболяване, когато няма основания за отпускане на пенсия;
 • профилактика и рехабилитация;
 • помощно-технически средства, свързани с увреждането;
 • при смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

Пенсии за:

 • осигурителен стаж и възраст;
 • инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;
 • инвалидност поради общо заболяване.