Добавка, която може да бъде изплащана към пенсиите, отпуснати по част I от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е:

Добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (по чл. 84 от КСО, във връзка с чл. 49 от НПОС).

До 30 юни 2024 г. включително, mенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер на 26,5 на сто от следващия им се размер. От 1 юли 2024 г., правото на добавката от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг, е в размер на 30 на сто от следващия им се размер.

Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83 от КСО.

Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Добавката, изплащана към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.