Уведомителни писма за придобиване право на пенсия през 2023 г.
Преизчислявания за периода 2017-2019 г. на пенсиите, свързани с трудова дейност

От 2017 г. до 31 декември 2019 г., пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), т.к. законодателно е установен друг ред за увеличението и преизчислението им.

За периода 2017-2018 г. пенсиите за трудова дейност се преизчисляват на основание § 53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г., считано от 1 юли на съответната календарна година. Преизчислението се извършва, като се увеличава тежестта на осигурителния стаж при пенсиите за осигурителен стаж и възраст и пенсиите за инвалидност поради общо заболяване. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест през този период се преизчисляват, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1-3 от КСО се увеличава с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето от КСО. Преизчисленият размер на пенсиите за трудова дейност се определя без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.

През 2017 г. тежестта на осигурителния стаж за пенсиите, отпуснати с начална дата в същата календарна година, както и за пенсиите, преизчислени от 1 юли на основание § 53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г., е определена на 1,126 на сто, а през 2018 г. тежестта на осигурителния стаж е определена на 1,169 на сто.

За 2019 г. увеличението и преизчислението на пенсиите за трудова дейност се регламентира с разпоредбите на § 7б и § 7в от ПЗР на КСО.

Размерът на пенсиите към 30 юни 2019 г., които са отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се увеличава от 1 юли 2019 г. с процент 5,7. Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1 от КСО. Преизчисляването се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 30 юни 2019 г., включително. Когато увеличеният размер на пенсията с процент 5,7 и преизчисленият размер на пенсията с процент на тежестта на осигурителния стаж 1,2 не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

На основание Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната календарна година, определените минимални размери на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО са, както следва:

 • от 1 юли 2017 г. до 30 септември 2017 г. - 180,00 лв.;
 • от 1 октомври 2017 г. до 30 юни 2018 г. - 200,00 лв.;
 • от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2019 г. - 207,60 лв.;
 • от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. - 219,43 лв.;
 • от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г. - 250,00 лв.;
 • от 1 януари 2021 г. до 24 декември 2021 г. - 300,00 лв.;
 • от 25 декември 2021 г. до 30 юни 2021 г. - 370,00 лв.;
 • от 1 юли 2022 г. до 31 март 2023 г. - 467,00 лв.“.
Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2022 г. и Закона за изменение на ЗБДОО за 2022 г.
 • Размери на месечния осигурителен доход от 1 април 2022 г.:
 • минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 710 лв.;
 • минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;
 • максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.
 1. Размери на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в процент от осигурителния доход на лицата, работещи при условията на III категория труд - без промяна спрямо 2018 г., както следва:
  • за лицата, родени до 31.12.1959 г., включително - 19,8 на сто;
  • за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто;
 1. Размер на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсионирането (чл. 9а, ал. 1, 2 и 6 от Кодекса за социално осигуряване):
 • от 1 април 2022 г. - 140,58 лв. (19,8 на сто х 710 лв. - минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица), когато вноската се прави след 31.03.2022 г.
 1. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване):
 • от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г. - 250,00 лв. (увеличение с 13,95 на сто),
 • от 1 януари 2021 г. до 24 декември 2021 г. вкл. - 300,00 лв. (увеличение с 20 на сто),
 • от 25 декември 2021 г. до 30 юни 2022 г. - 370,00 лв. (увеличение с 23,33 на сто);
 • от 1 юли 2022 г. до 31 декември 2022 г. - 467,00 лв. (увеличение с 10 на сто + 60 лв.)
 1. Максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях:
 • от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. - 1200 лв., определени като 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2020 г.;
 • от 1 януари 2021 г. до 24 декември 2021 г. вкл. - 1440 лв., определен със ЗБДОО за 2021 г.;
 • от 25 декември 2021 г. до 30 юни 2022 г. - 1500,00 лв., определен със ЗИД на ЗБДОО за 2021 г. и ЗБДОО за 2022 г.
 • от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г. – 2000 лв., определен със ЗИ на ЗБДОО за 2022 г.
 • от 1 октомври 2022 г. до 31 декември 2022 г. – 3400 лв., определен със ЗИ на ЗБДОО за 2022 г.
 1. Увеличение на размера на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2019 г./ / 31 декември 2020 г.
  • считано от 1 юли 2020 г. - с 6,7 на сто, за пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2020 г.
  • считано от 1 юли 2021 г. – с 5 на сто, 
  • считано от 1 юли 2022 г. – се предвижда с 6,1 на сто за пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г..
Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с правото и размера на пенсията, извършени през периода 2019-2022 г.
 1. Увеличи се тежестта за една година осигурителен стаж в пенсионната формула и от 1,169 стана 1,2 на сто.

Размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и другите пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., се определиха от 1 юли 2019 г. с новата тежест от 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и със съответна пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

От 25 декември 2021 г. служебно се преизчислиха всички пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата на пенсията до 24 декември 2021 г. включително, с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане.

За пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. включително, преизчисляването по този ред е със следните коефициенти в зависимост от процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане:

 • над 90 на сто – 0,5056;
 • от 71 до 90 на сто – 0,4424;
 • от 50 до 70,99 на сто – 0,3792.

Това преизчисляване на пенсиите за трудова дейност е постановено да се извърши без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията. След това пенсията се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24 декември 2021 г. включително. Преизчисляването на пенсиите за трудова дейност се извършва, само ако е по-благоприятно за пенсионера.

 1. При изчисляването на индивидуален коефициент на пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. участва осигурителния доход на лицата за периодите след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за не по-малък период от 36 пълни месеца. Това означава, че не се взема предвид осигурителния доход до 1 януари 2000 г., с изключение на случаите, когато конкретно лице има по-малко от 36 месеца осигурителен доход след тази дата. В случаите, когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид последния осигурителен доход на лицето преди 1 януари 2000 г. Ако доходът общо за целия осигурителен стаж е за период по-малък от 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния осигурителен доход.

Индивидуалният коефициент на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., се изчислява на базата на месечни съотношения между личния осигурителен доход на осигуреното лице и средния осигурителен доход за страната за същия месец, въз основа на отработените от лицето дни в конкретния месец. С оглед на това, когато данните в информационната система/регистрите на НОИ са непълни или са подавани некоректно, при служебната проверка се изисква от осигурителите да издават удостоверения/документи за осигурителен доход по месеци както за периодите след 31 декември 1999 г., така и за периодите преди тази дата – предвид допълването на периоди с осигурителен доход до 36 месеца.

Изключение от това правило е създадено с разпоредбите на § 22ц от ПЗР на КСО, като лицата, които желаят следва писмено да заявят това и индивидуалният им коефициент на пенсията за трудова дейност ще бъде изчислен по действалата до 31 декември 2018 г. Методика за определяне на индивидуален коефициент. Те се възползваха от тази възможност до 1 януари 2022 г., когато при отпускане на нова пенсия за трудова дейност, освен изричното волеизявление, приложат и УП-2 с осигурителен доход за избрани от тях 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 1 януари 1997 г., както и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до 31 януари 1999 г. Когато за времето след 31 декември 1996 г. или за част от него не са представени документи за осигурителен доход се използват служебно данните от Регистъра за осигурените лица.

За пенсиите, отпускани с начална дата преди 1 декември 2019 г., индивидуалният коефициент на осигурените лица се определя по утвърдената методика за изчисляване на индивидуален коефициент, съобразно действалата до тази дата нормативна уредба. Тези коефициенти не подлежат на преизчисляване по методиката за изчисляване на индивидуален коефициент, която влиза в сила от 1 декември 2019 г. и отразява посочените промени. В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите, индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен. От 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. беше активна възможността за преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати с намален индивидуален коефициент (на лица, родени след 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд), след подаване на заявление от пенсионера по реда на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г., като преизчисленият размер се определя без намаление на индивидуалния коефициент, а средствата от индивидуалната партида на пенсионера в универсален пенсионен фонд се прехвърлят във фонд „Пенсии“/„Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване.

От 1 септември 2021 г. по реда на § 7д от ПЗР на КСО, личните и наследствените пенсии, отпуснати с начална дата до 31 август 2021 г. с намален индивидуален коефициент, на лицата, родени след 1959 г. и осигурени в универсален пенсионен фонд, се преизчисляват служебно, считано от 1 септември 2021 г., като за намалението се прилагат изменените разпоредби на чл. 70 от КСО, целящи по-малък размер на намалението и съответно – по-висок размер на отпуснатата пенсия.

 1. За лицата, на които се преценява правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО в случаите, свързани с прилагането на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, беше създадена нова възможност (нова ал. 4 в чл. 68 от КСО). Когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има не по малко от 15 години действителен осигурителен стаж, и в случай че до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж, лицето навърши възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, му се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия. Пенсията се отпуска от датата на навършване на посочената възраст, но не по-рано от датата на подаване на заявлението за пенсиониране. Тя се прекратява при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по КСО, а получените от лицата суми за пенсии на това основание се прихващат от новоотпуснатата пенсия.
 2. Определянето на началната дата, от която се отпускат пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ, на лицата, които не са подали заявление за отпускане на пенсия в двумесечния срок от датата на инвалидизирането (чл. 94, ал. 1 от КСО), се извършва от датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на НОИ в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице. Когато е пропуснат и този едномесечен срок, пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ се отпускат от датата на заявлението в териториалното поделение на НОИ.
 3. Създадена е възможност за служебно преизчисляване от 1 април на съответната година на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобития след пенсионирането осигурителен стаж, както и на ежегодно преизчисляване с допълнително положения след пенсиониране осигурителен стаж и осигурителен доход (нови разпоредби в чл. 102 КСО).

За да бъде извършено служебно преизчисляване от 1 април на съответната година, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година. Не се извършва служебното преизчисляване от 1 април с допълнително положения осигурителен стаж, когато пенсионерът е подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход. Това се отнася и за лицата подали заявления през 2019 и 2020 г., с които са избрали преизчисляването да се извършва въз основа на осигурителен стаж и осигурителен доход.

Преизчисляването се извършва въз основа на наличните данни за пенсионерите в информационната система/регистрите на НОИ, а за самоосигуряващите се лица - въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията.

 1. Създадена е точна и ясна регламентация за съхранението на първичната отчетна документация от осигурителите, както и реда за издаване на документи за осигурените лица, касаещи осигурителния им стаж и осигурителния доход (промени в чл. 5, ал. 7 от КСО, считано от 1 януари 2020 г.).

Новата норма задължава осигурителите да съхраняват за срок 50 години ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.

Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г., се издават безплатно по искане на осигурените лица или техни представители, в 14-дневен срок;

Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурените лица, както и факти и обстоятелства, свързани с такива документи се издават безплатно, в 14-дневен срок и по искане на длъжностните лица, на които е възложено ръководството по пенсионното осигуряване в ТП на НОИ;

От 1 януари 2022 г. осигурителите представят в НОИ до 25-о число на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването, документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит от осигурените при тях лица. В документа осигурителите следва да вписват и съответната разпоредба, по която предлагат да се зачете осигурителният стаж.

 1. Увеличение на размера на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2021 г.

През 2022 г. пенсиите за трудова дейност не се осъвременяват по реда на чл. 100 от КСО. За тях е предвидено от 1 юли 2022 г. да се увеличат по специален ред (по § 7ж от ПЗР на КСО).

От 1 юли 2022 г. размерът на пенсиите се увеличава с 10 на сто. Това увеличение се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към 30 юни 2022 г., без изплащаните към нея добавки. Към получения размер се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (т.нар. ковид добавка) и сумата по § 7, ал. 1 от ЗБДОО за 2022 г. (т. нар. индивидуална допълнителна разлика – ИДР), ако има такава (отнася се само за пенсии, отпуснати до 25.12.2022 г.).  Сборът от увеличения размер, сумите от 60 лв. и ИДР (ако има такава) е определения размер на пенсията от 1 юли 2022 г.

 1. Служебно преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2021 г. включително, с тежестта на осигурителния стаж съобразно началната дата на пенсията и процент равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени.

Отпуснатите до 31 декември 2021 г. пенсии за трудова дейност, следва да бъдат преизчислени от 1 октомври 2022 г. (по реда на § 7з от ПЗР на КСО), на базата на продължителността на осигурителния стаж на лицата, зачетен към 30 септември 2022 г., и с различен процент, образуван в зависимост от началната дата на отпускане на пенсията. За всяка една от съответните календарни години, той е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Преизчислението (по реда на § 7з от ПЗР на КСО) се извършва служебно и не е необходимо подаването на заявление от пенсионерите. То се извършва само ако е по-благоприятно за лицето и когато преизчисленият по реда на § 7з от ПЗР на КСО размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.

Изменения и допълнения при пенсиите, несвързани с трудова дейност
 1. За социалните пенсии за старост, регламентирани в чл. 89а от КСО и социалните пенсии за инвалидност, следващи се на основание чл. 90а от КСО, изрично е предвидено, че не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава. До 31 декември 2018 г. тези пенсии се отпускаха на правоимащите лица, но поради забраната за едновременното им получаване с друг вид пенсия, в тези случаи те се спираха едновременно с отпускането им. По отношение на социалните пенсии за инвалидност, отпуснати по реда на чл. 90а от КСО е регламентирано служебно увеличаване на размера им считано от 16 септември 2021 г. Размерът на пенсията се определя при променени проценти в зависимост от трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, както следва:
 • от 16 септември 2021 г.:
  • над 90 на сто - 135 на сто от социалната пенсия за старост - 200,76 лв.;
  • от 71 до 90 на сто - 125 на сто от социалната пенсия за старост - 185,89 лв.
 • от 25 декември 2021 г.:
  • над 90 на сто - 135 на сто от социалната пенсия за старост - 229,50 лв.;
  • от 71 до 90 на сто - 125 на сто от социалната пенсия за старост - 212,50 лв.
 • от 1 април 2022 г.:

Лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, с право на социална пенсия за инвалидност се разпределят в три категории, при следните проценти от социалната пенсия за старост:

  • при 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто – от 1 април 2022 г. - 272,00 лв.;
  • от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто – от 1 април 2022 г. - 238,00 лв.;
  • от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто – от 1 април 2022 г. - 221,00 лв.

Новите размери на социалната пенсия за инвалидност се отнасят както за отпуснатите пенсии с начална дата след 31 март 2022 г., така и за тези, които са отпуснати преди 1 април 2022 г.

 • от 01.07.2022 г.:
  • при 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто – от 1 юли 2022 г. – 395,20 лв.;
  • от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто – от 1 юли 2022 г. – 345,80 лв.;
  • от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто – от 1 юли 2022 г. – 321,10 лв.
 1. Във връзка с новия Закон за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.) социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г., изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25 на сто от следващия им се размер, се прекратиха служебно, считано от 1 януари 2019 г. На същите лица започна да се изплаща сума под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане при условията, предвидени в Закона за хората с увреждания.
 2. Съгласно изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) (обн., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) и свързаните с тях промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.), считано от 1 януари 2019 г. децата без право на наследствена пенсия от починал родител нямат право на персонални пенсии по чл. 92 от КСО, а Министерският съвет на Република България съответно няма правомощие да отпуска персонални пенсии на тази категория лица.

За децата без право на наследствена пенсия от починал родител е предвидено Агенцията за социално подпомагане да отпуска и изплаща нов вид месечна помощ, регламентирана в чл. 8е от ЗСПД, като същата не може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от КСО.

Отпуснатите до 31 декември 2018 г. персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт в размерите им, определени към тази дата, по досегашния ред и до изтичане на законоустановените срокове или до отпускане на помощ по чл. 8е от ЗСПД.

Министерският съвет на Република България ще продължи да отпуска персонални пенсии по досега установения ред на следните категории правоимащи лица:

 • жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече лица до навършване на 18-годишната им възраст;
 • лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ (за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и техните възходящи и низходящи по права линия).
Информационни материали "За пенсионирането" и Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход