Основни промени при пенсиите за трудова дейност, извършени през периода 2017-2022 г.

I. Осъвременяване, преизчисляване и увеличаване на пенсиите, свързани с трудова дейност.

1. За годините 2017-2019 - преизчисляване посредством увеличаване на тежестта на осигурителния стаж в пенсионната формула

През 2017, 2018 и 2019 г., пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), т. к. законодателно е установен друг ред за увеличаването и преизчисляването им.
През 2017 и 2018 г. пенсиите за трудова дейност са преизчислени на основание § 53 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на КСО (ЗИДКСО) от 2015 г., считано от 1 юли на съответната календарна година. Преизчисляването е извършено, като е увеличена тежестта на всяка година и месец от осигурителния стаж, който е зачетен при определянето на размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест през този период са преизчислени, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1-3 от КСО е увеличен с процента по чл. 70, ал. 1, изречение трето от КСО. Преизчисленият размер на пенсиите за трудова дейност е определен, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.
През 2017 г. тежестта на осигурителния стаж за пенсиите, отпуснати с начална дата в същата календарна година, както и за пенсиите, преизчислени от 1 юли на основание § 53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г., е определена на 1,126 на сто, а през 2018 г. тежестта на осигурителния стаж е определена на 1,169 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. При преизчисляването през 2018 г. е предвидено, че когато размерът на пенсията към 30 юни 2018 г. (определен с тежест на стажа 1,126 на сто), увеличен с процент 3,8, не е равен с размера на пенсията, преизчислен с тежест на осигурителния стаж 1,169 на сто, пенсията се определя в по-високия от двата размера.
За 2019 г. увеличението и преизчисляването на пенсиите за трудова дейност е регламентирано с разпоредбите на § 7б и § 7в от ПЗР на КСО.
Размерът на пенсиите към 30 юни 2019 г., които са отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., е увеличен от 1 юли 2019 г. с процент 5,7. Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г. (определени с тежест на стажа 1,169 на сто), също така са преизчислени от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., са преизчислени от 1 юли 2019 г. със съответно увеличения коефициент по чл. 79, ал. 1 от КСО. Преизчисляването е извършено, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 30 юни 2019 г., включително. Когато размерът на пенсията към 30 юни 2019 г. (определен с тежест на стажа 1,169 на сто), увеличен с процент 5,7, не е равен с размера на пенсията, преизчислен с тежест на осигурителния стаж 1,2 на сто, пенсията се определя в по-високия размер.
2. За годините 2020 и 2021 – осъвременяване по реда на чл. 100 от КСО

Считано от 1 юли 2020 г., пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до края на 2019 г., са осъвременени по „швейцарското правило“ с 6,7 на сто.

Считано от 1 юли 2021 г. пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до края на 2020 г., са осъвременени по „швейцарското правило“ с 5 на сто.

3. За 2021 г. - преизчисляване посредством увеличаване на тежестта на годините и месеците календарно зачетен осигурителен стаж (без превръщането му от една в друга категория труд)
На основание § 7е от ПЗР на КСО от 25 декември 2021 г. служебно са преизчислени всички пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата на пенсията до 24 декември 2021 г. включително, с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане.
За пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. включително, преизчисляването по този ред е извършено със следните коефициенти в зависимост от процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, определени на пенсионера с решение на медицинската експертиза:

• над 90 на сто – 0,5056;
• от 71 до 90 на сто – 0,4424;
• от 50 до 70,99 на сто – 0,3792.

Това преизчисляване на пенсиите за трудова дейност е извършено, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията. След това пенсията се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24 декември 2021 г. включително. Преизчисляването на пенсиите за трудова дейност по този ред е извършено, при условие че е по-благоприятно за пенсионера, а в противен случай е запазен размерът на пенсията до преизчисляването ѝ.

4. За 2022 г. - увеличаване на размера на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2021 г.

През 2022 г. пенсиите за трудова дейност не се осъвременяват по реда на чл. 100 от КСО. От 1 юли 2022 г. размерите им са увеличени по специалния ред на § 7ж от ПЗР на КСО, а от 1 октомври 2022 г. са преизчислени на основание § 7з от ПЗР на КСО, както следва:
4.1. От 1 юли 2022 г.:
Размерът на пенсиите се увеличава с 10 на сто, след което в него допълнително се включват нормативно предвидени суми.
Увеличението с 10 на сто се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към 30 юни 2022 г., без изплащаните към нея добавки. Към получения размер се включват: сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление на Министерски съвет № 479 от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (т. нар. ковид добавка) и сумата по § 7, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2022 г. (т. нар. индивидуална допълнителна разлика), ако има такава (последната сума може да е определена и да се изплаща само към пенсии, отпуснати до 25.12.2021 г.). Сборът от увеличения размер на пенсията и сумите от 60 лв. и/или от индивидуалната допълнителна разлика (ако има такава) представлява новият размер на пенсията от 1 юли 2022 г.
Налице са специфики при определянето на увеличените размери на наследствените пенсии, на пенсиите отпуснати при условията на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, на пенсиите по чл. 68а КСО, отпуснати на лицата с пълен изискуем осигурителен стаж до една година по-рано от общата пенсионна възраст, както и на пенсиите и добавките от Учителския пенсионен фонд – всички те са подробно регламентирани в разпоредбата на § 7ж от ПЗР на КСО.
4.2. От 1 октомври 2022 г.:
Отпуснатите до 31 декември 2021 г. пенсии за трудова дейност, са преизчислени от 1 октомври 2022 г. по реда на § 7з от ПЗР на КСО.
Съгласно посочената разпоредба пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2021 г. включително, се преизчисляват от 01.10.2022 г. при съответното прилагане на чл. 70 от КСО, като:
1. средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножи с индивидуалния коефициент на лицето към 30.09.2022 г. и с продължителността на осигурителния стаж на лицето, зачетен към 30.09.2022 г., умножен със съответния процент за годините и месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията.
2. определеният по реда на т. 1 размер на пенсията се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
Когато преизчисленият по посочения ред размер на пенсията и размерът й към 30.09.2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия от двата размера (§ 7з, ал. 2 от ПЗР на КСО).
Преизчисляването е извършено служебно, без да се подават заявления от пенсионерите.

II. Промени в начина на изчисляване на индивидуалния коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии


1. Нова методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите с начална дата след 31.12.2018 г.

С изменения в разпоредбата на чл. 70 от КСО, извършени през 2018 и 2019 г., са приети промени в начина за изчисляване на индивидуалния коефициент, приложим при определянето на размера на пенсиите, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31.12.2018 г.
Предвидено е, че при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. участва осигурителния доход на лицата за периодите след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за не по-малък период от 36 пълни месеца. Това означава, че не се взема предвид осигурителния доход до 1 януари 2000 г., с изключение на случаите, когато конкретно лице има по-малко от 36 месеца осигурителен доход след тази дата. В случаите, когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид последния осигурителен доход на лицето преди 1 януари 2000 г. Ако доходът общо за целия осигурителен стаж е за период по-малък от 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния осигурителен доход.
Индивидуалният коефициент на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., се изчислява на базата на месечни съотношения между личния осигурителен доход на осигуреното лице и средния осигурителен доход за страната за същия месец, въз основа на отработените от лицето дни в конкретния месец. С оглед на това, когато данните в информационната система/регистрите на НОИ са непълни или са подавани некоректно, при служебната проверка в производствата за отпускане на пенсии се изисква от осигурителите да издават удостоверения/документи за осигурителен доход по месеци както за периоди след 31 декември 1999 г., така и за периоди преди тази дата – предвид допълването на периоди с осигурителен доход до 36 месеца.
Изключение от това правило е създадено с разпоредбата на § 22ц от ПЗР на КСО – преходна норма, действала в периода 01.01.2019 - 31.12.2021 г. Разпоредбата даде възможност на пенсиониращите се през тези години лица писмено да заявят желанието си индивидуалният коефициент, с който се определя размера на трудовата им пенсия, да бъде изчислен по действалата до 31 декември 2018 г. методика за определяне на индивидуален коефициент (т. нар. стара методика), ако това е по-благоприятно за тях. За целта при отпускане на нова пенсия за трудова дейност, лицата следваше, освен изричното волеизявление за преценка на по-благоприятната за тях методика за изчисляване на коефициента, да приложат и удостоверение обр. УП-2 с осигурителен доход за избрани от тях 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 1 януари 1997 г., както и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до 31 януари 1999 г.
За пенсиите, отпускани с начална дата преди 1 декември 2019 г., индивидуалният коефициент на осигурените лица се определя само по утвърдената методика за изчисляване на индивидуален коефициент, съобразно действалата до тази дата нормативна уредба (т. нар. стара методика). Тези коефициенти не подлежат на преизчисляване по методиката за изчисляване на индивидуален коефициент, в сила от 1 декември 2019 г. (т. нар. нова методика). В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите, индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен първоначално.
2. Временна възможност през 2021 г. за пенсионерите, които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, да поискат преизчисляване на трудовите им пенсии с индивидуален коефициент без намаление

От 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. беше активна възможността за преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати с намален индивидуален коефициент (на лица, родени след 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд), след подаване на заявление от пенсионера по реда на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г. Преизчисленият размер на пенсията се определя без намаление на осигурителния доход, от който е изчислен индивидуалният коефициент, като в съответствие с това средствата от индивидуалната партида на пенсионера в универсален пенсионен фонд се прехвърлят във фонд „Пенсии“/„Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, от които се изплащат пенсиите, преизчислени в пълен размер.
3. Промяна от 01.09.2021 г., касаеща начина на определяне на намалението на осигурителния доход, въз основа на който се изчислява индивидуалния коефициент
Считано от 1 септември 2021 г., личните и наследствените пенсии, отпуснати с начална дата до 31 август 2021 г. с намален индивидуален коефициент, на лицата, родени след 1959 г. и осигурени в универсален пенсионен фонд, са преизчислени служебно по реда на § 7д от ПЗР на КСО, като при определянето на намалението на коефициента им са приложени изменените разпоредби на чл. 70 от КСО и на чл. 21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), целящи по-малък размер на намалението и съответно – по-висок размер на отпуснатата пенсия.

3.1. Преизчисляване по § 7д от ПЗР на КСО на пенсиите за трудова дейност на лицата, отпуснати с индивидуален коефициент, изчислен по „старата методика“.
При преизчисляването на тези пенсии индивидуалният коефициент се определя по реда на чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и т. 3, ал. 11 и 19 от КСО, във връзка с чл. 21а, ал. 1, 2, 4 и 5 от НПОС, като се прилага „Методиката за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата от 01.01.2000 г. до 31.12.2018 г. или от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г. във връзка с § 22 ц от ПЗР на КСО“.
Съгласно чл. 21а, ал. 2 от НПОС при новия начин на изчисляване на индивидуалния коефициент среднопретегленото съотношение по чл. 70, ал. 10, т. 1 от КСО се намира, като:
1) размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд се разделят на размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., за съответния период. В размера на вноската за фонд „Пенсии“ се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително. Всяко от получените съотношения се умножава по броя на месеците, за които лицето е било осигурявано в универсален пенсионен фонд в рамките на периода, за който съотношението се отнася, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд.

2) полученият резултат се умножава по съотношението между общия брой на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и общия брой на месеците с осигуряване в държавното обществено осигуряване, намален с общия брой на месеците, за които се отнася осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. по чл. 70, ал. 4 от КСО.

3.2. Преизчисляване по § 7д от ПЗР на КСО на пенсиите за трудова дейност на лицата, отпуснати с начална дата от 01.01.2019 г. до 31.08.2021 г. вкл., с изчислен индивидуален коефициент по „новата методика“.
При преизчисляването на тези пенсии индивидуалният коефициент се определя по реда на чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и т. 3, ал. 11 и 19 от КСО, във връзка с чл. 21а, ал. 1, 3, 4 и 5 от НПОС, като се прилага Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.
Съгласно чл. 21а, ал. 3 от НПОС при новия начин на изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 8 от КСО осигурителният доход за всеки месец, през който лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размерите на осигурителните вноски за универсалния пенсионен фонд и размерите на вноските за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. За периода от 2009 г. до 2015 г. включително, към размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., се добавя и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица. Полученият резултат се умножава по съотношението между общия брой месеци с осигуряване в универсален пенсионен фонд и общия брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване.


III. Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност на работещите пенсионери


Преизчисляването на отпуснатите пенсии за трудова дейност, когато след пенсионирането си лицата са придобили осигурителен стаж и осигурителен доход, е уредено с разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Последната е пояснена в чл. 21 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).
От 1 януари 2021 г., с изменената разпоредба на чл. 102 от КСО трайно се регламентират два начина на преизчисляване на пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата:
Служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от КСО, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване на пенсиите работещите пенсионери не подават заявления в териториалното поделение (ТП) на НОИ, като преизчисляването се осъществява от 1 април на съответната година за всички правоимащи лица.
Преизчисляването се извършва като се вземат предвид данните, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на текущата календарна година.
Ежегодно преизчисляване на пенсиите по чл. 102, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и 4 от КСО с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване лицата еднократно подават заявление (обр. УП-28). В случай че преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 4 от НПОС преизчисленият размер на пенсията се определя от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Ежегодното преизчисляване за всяка следваща календарна година се извършва от първо число на същия месец, от който е извършено предходното преизчисляване.
На основание чл. 98, ал. 1, т. 1 от КСО пенсиите се преизчисляват с разпореждане на длъжностното лице по пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ, като то се издава в четиримесечен срок от подаване на заявлението. Съгласно чл. 21, ал. 5 от НПОС този срок започва да тече:

1. от първи април на съответната година – в случаите по чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО;

2. от датата на подаване на заявлението – в случаите по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО в годината на подаване на заявлението, а през следващите години – от датата, считано от която следва да бъде преизчислена пенсията.

IV. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2022 г. и Закона за изменение на ЗБДОО за 2022 г.

Размери на месечния осигурителен доход от 1 април 2022 г.:
• минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 710 лв.;
• минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;
• максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.
2. Размери на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в процент от осигурителния доход на лицата, работещи при условията на III категория труд - без промяна от 2018 г., както следва:
o за лицата, родени до 31.12.1959 г., включително - 19,8 на сто;
o за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто;
3. Размер на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсионирането (чл. 9а, ал. 1, 2 и 6 от КСО):
• от 1 април 2022 г. - 140,58 лв. (19,8 на сто х 710 лв. - минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица), когато вноската се прави след 31.03.2022 г.

V. Минимален и максимален размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст

1. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 1 от КСО), който се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година:

• от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. - 161,38 лв.;
• от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. - 180,00 лв.;
• от 01.10.2017 г. до 30.06.2018 г. - 200,00 лв.;
• от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. - 207,60 лв.;
• от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. - 219,43 лв.;
• от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. - 250,00 лв.;
• от 01.01.2021 г. до 24.12.2021 г. - 300,00 лв.;
• от 25.12.2021 г. до 30.06.2021 г. - 370,00 лв.;
• от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. - 467,00 лв.


2. Максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях:

• от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. - 910 лв., определени като 35 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2017 г.;
• от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г. - 910 лв., определени като 35 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2018 г.;
• от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. - 910 лв., определени като 35 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2019 г.;
• от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. - 1200 лв., определени като 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2020 г.;
• от 1 януари 2021 г. до 24 декември 2021 г. вкл. - 1440 лв., определен със ЗБДОО за 2021 г.;
• от 25 декември 2021 г. до 30 юни 2022 г. - 1500,00 лв., определен със ЗИД на ЗБДОО за 2021 г. и ЗБДОО за 2022 г.
• от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г. – 2000 лв., определен със ЗИ на ЗБДОО за 2022 г.
• от 1 октомври 2022 г. до 31 декември 2022 г. – 3400 лв., определен със ЗИ на ЗБДОО за 2022 г.

 

Изменения и допълнения при пенсиите, несвързани с трудова дейност
 1. Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца.

  2. Размерът на линията на бедност, въз основа на която се определя социалната пенсия за старост, се определя ежегодно с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. На основание ПМС № 286 от 19.08.2021 г., ПМС № 286 от 21.09.2022 г. и съответно на ПМС № 212 от 02.11.2023 г. линията на бедност е определена в следните размери:

  от 01.01.2022 г. – 413,00 лв.
  от 01.01.2023 г. – 504,00 лв.

  от 01.01.2024 г. – 526,00 лв.

  3. За социалните пенсии за старост, регламентирани в чл. 89а от КСО и социалните пенсии за инвалидност, следващи се на основание чл. 90а от КСО, изрично е предвидено, че не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава. До 31 декември 2018 г. тези пенсии се отпускаха на правоимащите лица, но поради забраната за едновременното им получаване с друг вид пенсия, в тези случаи те се спираха едновременно с отпускането им. По отношение на социалните пенсии за инвалидност, отпуснати по реда на чл. 90а от КСО е регламентирано служебно увеличаване на размера им считано от 16 септември 2021 г. Размерът на пенсията се определя при променени проценти в зависимост от трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, както следва:

  • от 16 септември 2021 г.:

  o над 90 на сто - 135 на сто от социалната пенсия за старост - 200,76 лв.;
  o от 71 до 90 на сто - 125 на сто от социалната пенсия за старост - 185,89 лв.

  • от 25 декември 2021 г.:

  o над 90 на сто - 135 на сто от социалната пенсия за старост - 229,50 лв.;
  o от 71 до 90 на сто - 125 на сто от социалната пенсия за старост - 212,50 лв.

  • от 1 април 2022 г.:

  Лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, с право на социална пенсия за инвалидност се разпределят в три категории, при следните проценти от социалната пенсия за старост:
  o при 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто – от 1 април 2022 г. - 272,00 лв.;
  o от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто – от 1 април 2022 г. - 238,00 лв.;
  o от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто – от 1 април 2022 г. - 221,00 лв.
  Новите размери на социалната пенсия за инвалидност се отнасят както за отпуснатите пенсии с начална дата след 31 март 2022 г., така и за тези, които са отпуснати преди 1 април 2022 г.
  • от 01.07.2022 г.:

  o при 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто – от 1 юли 2022 г. – 395,20 лв.;
  o от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто – от 1 юли 2022 г. – 345,80 лв.;
  o от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто – от 1 юли 2022 г. – 321,10 лв.

  • от 01.07.2023 г.:
  o при 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто – от 1 юли 2023 г. – 442,62 лв.;
  o от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто – от 1 юли 2023 г. – 387,30 лв.;
  o от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто – от 1 юли 2023 г. – 359,63 лв.

  4. Във връзка с новия Закон за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.) социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г., изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25 на сто от следващия им се размер, се прекратиха служебно, считано от 1 януари 2019 г. На същите лица започна да се изплаща сума под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане при условията, предвидени в Закона за хората с увреждания.

  5. Съгласно изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) (обн., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) и свързаните с тях промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.), считано от 1 януари 2019 г. децата без право на наследствена пенсия от починал родител нямат право на персонални пенсии по чл. 92 от КСО, а Министерският съвет на Република България съответно няма правомощие да отпуска персонални пенсии на тази категория лица.

  За децата без право на наследствена пенсия от починал родител е предвидено Агенцията за социално подпомагане да отпуска и изплаща нов вид месечна помощ, регламентирана в чл. 8е от ЗСПД, като същата не може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от КСО.
  Отпуснатите до 31 декември 2018 г. персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт в размерите им, определени към тази дата, по досегашния ред и до изтичане на законоустановените срокове или до отпускане на помощ по чл. 8е от ЗСПД.
  Министерският съвет на Република България ще продължи да отпуска персонални пенсии по досега установения ред на следните категории правоимащи лица:
  • жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече лица до навършване на 18-годишната им възраст;
  • лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ (за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и техните възходящи и низходящи по права линия).

Информационни материали "За пенсионирането" и Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход