Условия за придобиване на право на социална пенсия за старост

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото (по чл. 94 от КСО), доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.
При определяне на годишния доход на член от семейството не се включват:
1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;
2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане, както и целевите помощи за отопление, отпуснати съгласно нормативен акт;
3. семейните помощи за деца по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за семейните помощи за деца и месечната добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Съвместимост за получаване с друг вид пенсия

Социална пенсия за старост не може да се получава заедно с друг вид пенсия, а от 1 януари 2016 г. не се отпуска на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава.

Размерът на социалната пенсия за старост

Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. На основание ПМС № 451 от 22.12.2021 г., съответно на основание ПМС № 147 от 01.07.2022 г. и ПМС № 94 от 27.06.2023 г., социалната пенсия за старост се определя в следните размери:
• от 25.12.2021 г. – 170,00 лв.
• от 01.07.2022 г. – 247,00 лв.
• от 01.07.2023 г. – 276,64 лв.

Размерът на линията на бедност, въз основа на която се определя социалната пенсия за старост, се определя ежегодно с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. На основание ПМС № 286 от 19.08.2021 г., съответно на ПМС № 286 от 21.09.2022 г. линията на бедност е определена в следните размери:
• от 01.01.2022 г. – 413,00 лв.
• от 01.01.2023 г. – 504,00 лв.