За коя група лица се отнася информацията в тази рубрика?

Съдържанието на рубриката се отнася за лица с обявен настоящ адрес в Национална база данни (НБД) "Население" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) в държави, с които се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, а именно в: държави-членки на ЕС/ЕИП (без Германия), Швейцария, Великобритания, Канада, в т.ч. Квебек, Израел, Република Северна Македония, Република Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Република Албания, Република Корея, Република Азербайджан и Тунизийската република.

Пенсиите на лицата с настоящ адрес в България, според данните в НБД „Население“ на ГД ГРАО, се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез Български пощи ЕАД или чрез банки/други доставчици на платежни услуги в страната.

Как се изплащат българските пенсии на тези лица?

   Българските пенсии на лицата с настоящ адрес в държави, с които се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ), Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (Д ЕРМД), по един от следните начини:

- по лична сметка в банка, оперираща на територията на държава, с която се прилагат международен договор, по който Република България е страна или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;

- ежемесечно, по лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банковата сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от клон или доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от БНБ, в т.ч. банка, осъществяващи дейности на територията на Република България. Платежните/банковите сметки следва да са разкрити във валута – български лев.

При какви условия се изплаща българска пенсия на лица, живеещи в други държави?

За да бъде изплатена пенсията е необходимо пенсионерът да изпрати банков документ, в който са посочени данни за международен номер на личната платежна/банкова сметка - IBAN, името на лицето като единствен титуляр на сметката; име и BIC на платежната институция/ банката.

Лицата, които получават пенсиите си в чужбина, следва да представят в НОИ заверена от официален орган Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България за всеки от периодите на плащане, освен при направен избор за ежемесечно изплащане на пенсията. Пенсията се изплаща за минало време до края на месеца, през който е заверена декларацията. При направен избор за ежемесечно изплащане на пенсията, декларацията се заверява и изпраща на всеки три месеца.

При превод на пенсията по лична сметка в платежна институция/банка, намираща се на територията на Република България, декларацията за продължаване получаването на пенсия се заверява веднъж годишно – през периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година и се изпраща до НОИ, Д ЕРМД, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“  № 62-64, п. к. 1303, град София.

За първото изплащане на пенсията, също е необходима такава декларация.

Декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България следва да бъде заверена с дата, подпис и печат в осигурителната /пенсионната/  служба на държавата по местоживеене или при друг официален орган - община, кметство, областна управа, нотариус, посолство или консулска служба. Лица, пребиваващи временно в България през периода, през който следва да заверят декларацията, може да се обърнат за нейната заверка към териториално поделение на НОИ.

 Ако пенсионерът не изпрати попълнена и заверена декларация, изплащането на пенсията се спира. Спряната пенсия се възобновява след получаването на  заверената декларация от датата на спирането.

За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на декларацията може да бъде заявено по следните начини:

  1. Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ;
  2. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Когато декларацията се подава през официалната електронна поща на НОИ – noi@nssi.bg,  същата следва да е подписана с КЕП.

 

Не се обработват декларации за продължаване получаването на пенсия от Република България, които:

  • не са заверени по надлежния ред от официален орган;
  • са изпратени по факс;
  • са изпратени по електронната поща без да са подписани с КЕП.

В случай, че декларацията се изпраща по пощата, същата следва да е в оригинал.

Какви са сроковете за изплащане на пенсиите?

Редовното изплащане на пенсиите се извършва в първите три работни дни, считано от 7-мо число на съответния месец.

Пенсии с променени размери или включени за първи път за изплащане, се превеждат след 9-то число на месеца.

В какъв срок се обработват заявленията за промяна в начина на изплащане на пенсията?

Заявленията за промяна в начина на изплащането на пенсията, получени в НОИ до 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на месеца, следващ месеца на подаването им, а получените след 25-о число на месеца се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването.