За коя група лица се отнася информацията в тази рубрика?

Съдържанието на рубриката се отнася за лица с обявен настоящ адрес в Национална база данни (НБД) "Население" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) - в Германия.

Пенсиите на лицата с настоящ адрес в България, според данните в НБД „Население“ на ГД ГРАО, се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез Български пощи ЕАД или чрез банки/други доставчици на платежни услуги в страната.

Как се изплащат българските пенсии в Германия?

Българските пенсии на лицата, заявили желание да ги получават в Германия, се превеждат  по лична сметка на пенсионера в германска банка. За целта е необходимо в Националния осигурителен институт (НОИ), дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ (Д ЕРМД) да бъдат получени следните документи:

- заявление за начин на изплащане на пенсията на лице с адрес в Германия;

- декларация за изплащане на българска пенсия с BIC/IBAN, заверена от банковата институция, в която е разкрита сметката. Такава декларация се представя и при промяна на банковата сметка;

- актуално удостоверение за регистрация от Германия. Същото се  представя и при промяна на адреса;

- заверена от официален орган декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България. Освен за първото изплащане на пенсията, посочената декларация се заверява всяка календарна година през периода от 1 ноември до 31 декември и се изпраща до НОИ, Д ЕРМД.

В какви срокове се изплащат пенсиите на територията на Германия?

Националният осигурителен институт първоначално определя интервала на изплащане на пенсията в зависимост от месечния й нетен размер, както следва:

- до 10,00 лв. – на всеки 12 месеца;

- от 10,01 лв. до 50,00 лв. – на всеки 6 месеца;

- от 50,01 лв. до 100,00 лв. – на всеки 3 месеца;

- над 100,00 лв. – месечно плащане.

Първоначално определеният времеви интервал за плащане може да бъде променен по заявление на пенсионера, стига той да не надхвърля 36 месеца.

В зависимост от определения интервал пенсиите се изплащат, както следва:

  • месечните преводи се извършват от 1-во до 10-то число на съответния месец. Ако 10-то число на месеца е неработен ден, плащането се осъществява в следващия работен ден.
  • преводите на три и повече месеца се извършват за минало време, през последния месец от интервала, както следва:
    • при интервал от три месеца – през месеците: март, юни, септември и декември;
    • при интервал от шест месеца – през месеците: юни и декември;
    • при интервал от дванадесет месеца – през месец декември.

Тези преводи също се извършват от 1-во до 10-то число на съответния месец. 

Пенсии с променени размери или включени за първи път за изплащане, се превеждат след 10-то число на текущия месец.

Възможно ли е лица, живеещи в Германия да получават пенсиите си в България?

Българските пенсии на лицата с настоящ адрес в Германия могат да се изплащат и в България - ежемесечно, по лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банковата сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от клон или доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от БНБ, в т.ч. банка, осъществяващи дейности на територията на Република България. Платежните/банковите сметки следва да са разкрити във валута – български лев.

За да бъде изплатена пенсията е необходимо пенсионерът да изпрати:

-  заявление за начин на изплащане на пенсията на лице с адрес в Германия;

- банков документ, в който са посочени данни за международен номер на личната платежна/банкова сметка - IBAN, името на лицето като единствен титуляр на сметката; име и BIC на платежната институция/ банката;

 - заверена от официален орган декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България. Освен за първото изплащане на пенсията, посочената декларация се заверява всяка календарна година през периода от 1 ноември до 31 декември и се изпраща до НОИ, Д ЕРМД.

Какви са изискванията към заверяването и изпращането на Декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България?

 Декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България следва да бъде заверена с дата, подпис и печат в осигурителната /пенсионната/ служба на държавата по местоживеене или при друг официален орган - община, кметство, областна управа, нотариус, посолство или консулска служба. Лица, пребиваващи временно в България през периода, през който следва да подадат декларацията, може да се обърнат за нейната заверка към териториално поделение на НОИ.

Ако пенсионерът не изпрати попълнена и заверена декларация, изплащането на пенсията се спира. Спряната пенсия се възобновява след получаването на  заверената декларация от датата на спирането.

Декларацията се изпраща в оригинал по пощата до НОИ, Д ЕРМД, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“  № 62-64, п. к. 1303, град София или се подава по електронен път.

За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на декларацията по електронен път може да бъде заявено по следните начини:

  1. Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ;
  2. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Когато декларацията се подава през официалната електронна поща на НОИ – noi@nssi.bg,  същата следва да е подписана с КЕП.

Не се обработват декларации за продължаване получаването на пенсия от Република България, които:

- не са заверени по надлежния ред от официален орган;

- са изпратени по факс;

- са изпратени по електронната поща без да са подписани с КЕП.