За коя група лица се отнася информацията в тази рубрика?

Съдържанието на рубриката се отнася за лица с обявен настоящ адрес в Национална база данни (НБД) "Население" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) - в Русия.

Пенсиите на лицата с настоящ адрес в България, според данните в НБД „Население“ на ГД ГРАО, се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез Български пощи ЕАД или чрез банки/други доставчици на платежни услуги в страната.

Как се изплащат българските пенсии на тези лица?

Българските пенсии на лицата с настоящ адрес в Русия могат да се превеждат както на територията на Руската Федерация, така и на територията на Република България, въз основа на депозирано заявление (чл. 5 от Договора между Република България и Руската Федерация  за социална сигурност). Дейността се осъществява от Националния осигурителен институт (НОИ), Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (Д ЕРМД).

Как се осъществяват преводите на територията на Руската Федерация?

Сумите за пенсиите, отпуснати въз основа на чл. 10 и 11 от Договора, се изплащат от НОИ на лицата, имащи местоживеене (настоящ адрес) на територията на Руската Федерация чрез превеждането на тези суми от НОИ по банковата сметка на Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Русия (ФПСОР), въз основа на платежни ведомости.

Превеждането на българските пенсии към Руската Федерация се осъществява в рубли, като се взема предвид валутният курс, обявен от Българска народна банка към деня на съставяне на платежната ведомост.

ФПСОР превежда сумите за пенсии по банковите сметки на лицата с местоживеене на територията на Руската Федерация, като пенсионерите не поемат никакви разходи, свързани с изплащането на пенсиите.

Как се получават пенсиите на територията на България?

По писмено заявление на лицата пенсиите могат да се превеждат ежемесечно по лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от клон или доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от БНБ, в т.ч. банка, осъществяващи дейности на територията на Република България. Платежните/банковите сметки следва да са разкрити във валута – български лев.

За целта е необходимо пенсионерът да изпрати платежен/банков документ, в който са посочени данни за международен номер на личната платежна/банкова сметка - IBAN, името на лицето като единствен титуляр на сметката; име и BIC на платежната институция/банката.

Лицата имат и задължението да представят заверена от официален орган декларация за продължаване получаването на пенсия. Декларацията се представя от лицето за първото изплащане на пенсията и след това се заверява веднъж годишно – през периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година и се изпраща до НОИ, Д ЕРМД, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“  № 62-64, п. к. 1303, град София.

Декларацията за продължаване получаването на пенсия следва да бъде заверена с дата, подпис и печат в осигурителната /пенсионната/  служба на държавата по местоживеене или при друг официален орган - община, кметство, областна управа, нотариус, посолство или консулска служба. Лица, пребиваващи временно в България през периода, през който следва да заверят декларацията, може да се обърнат за нейната заверка към териториално поделение на НОИ.

Ако пенсионерът не изпрати попълнена и заверена декларация, изплащането на пенсията се спира. Спряната пенсия се възобновява след получаването на  заверената декларация от датата на спирането.

За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на декларацията може да бъде заявено по следните начини:

  1. Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ;
  2. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Когато декларацията се подава през официалната електронна поща на НОИ – noi@nssi.bg,  същата следва да е подписана с КЕП.

Не се обработват декларации за продължаване получаването на пенсия, които:

  • не са заверени по надлежния ред от официален орган;
  • са изпратени по факс;
  • са изпратени по електронната поща без да са подписани с КЕП.

В случай, че декларацията се изпраща по пощата, същата следва да е в оригинал.

За да започне изплащането на пенсия, чрез ДПУ в България, е необходимо в НОИ,      Д ЕРМД да бъдат получени следните документи:

  • попълнено заявление за изплащане на пенсия по българска сметка на лица с настоящ адрес в Русия;
  • заверена декларация за продължаване получаването на пенсия;
  • документ за лична, левова платежна сметка, обозначена с IBAN.

В случай, че НОИ не получи заявление от пенсионера и документ за платежна сметка в България, изплащането на пенсията се осъществява на територията на Руската Федерация.

Как се прехвърля изплащането на българска пенсия в Русия, при преселване на пенсионера от територията на България на територията на Руската Федерация?

За да се прехвърли изплащането на българска пенсия в Русия, при преселване на пенсионера от територията на България на територията на Руската Федерация е необходимо:

  •  лицето да попълни Формуляр-заявление за превод на отпуснатата пенсия и да се яви в териториалното подразделение на Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Русия (ФПСОР) по новото си местоживеене за заверка на формуляра и последващото му изпращане до НОИ;
  • българските граждани да заявят промяна на настоящия си адрес в НБД „Население“ на ГД ГРАО, като посочат, че същият е на територията на Руската Федерация.

Промяната на настоящ адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация (съгласно настоящата адресна регистрация в България), като заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. Българските граждани, живеещи в чужбина, могат да заявят  промяна на настоящ адрес и пред дипломатическите и консулските представителства на Република България в съответната държава.

При преселване на пенсионера на територията на трета държава, същият уведомява компетентната институция (ФПСОР или НОИ) на страната, чиято територия е напуснал.

Какви са сроковете за изплащане на пенсиите?

Платежните ведомости се изпращат от НОИ на Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Русия всяко тримесечие, до 8-о число на последния месец от тримесечието, за което се отнася.