Как се осъществява изплащането на пенсиите?

Изплащането на молдовски пенсии в България се осъществява чрез посредничеството на Националния осигурителен институт (НОИ), Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (Д ЕРМД) към централно управление на НОИ.

Плащането се извършва тримесечно въз основа на Списък на изплащаните пенсии, изготвен от Националната каса за социално осигуряване на Република Молдова (НКСОРМ) - всяко тримесечие, който се изпраща на НОИ до 20-то число на последния месец от тримесечието.

В списъка са посочени дължимите суми за всяко лице в молдовски леи и в евро, като преводът на паричните средства се осъществява от НКСОРМ към НОИ в евро.

НОИ превежда сумите, посочени в Списъка на изплащаните пенсии, по лични платежни/банкови сметки на пенсионерите, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водени от клон или доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от БНБ, осъществяващи дейност на територията на страната, във валута – български лев. При конвертиране на еврото към българския лев се ползва официалният валутен курс, обявен от Българската народна банка – 1 EUR = 1.95583 BGN.

Какъв документ са задължени да представят лицата, получаващи молдовски пенсии в България?

За извършване на паричните плащания, пенсионерите са задължени един път в годината, през месец ноември да заверяват в териториално поделение на НОИ или при друг официален орган (община, кметство, областна управа, нотариус, посолство или консулска служба) – Декларация за живот, която след това да изпращат до НКСОРМ.