За коя група лица се отнася информацията в тази рубрика?

Съдържанието на рубриката се отнася за лица, които са се преселили в Република Турция след 1 май 1989 г.

Изплащането на пенсиите се осъществява на основание на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция, в сила от 01.03.1999 г.

Какви документи се представят за изплащането на български пенсии в Република Турция?

За изплащането на българска пенсия в Турция лицето следва да се обърне към Института за социално осигуряване на Република Турция (SGK) за попълване и заверка на двуезичен формуляр-молба с искане пенсията да се изплаща в Турция. Завереният формуляр се изпраща от  SGK  до Националния осигурителен институт (НОИ), дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ (Д ЕРМД) за предприемане на действия по прехвърляне изплащането на пенсията.

Лицата, получаващи пенсии са задължени всяка година през месеците януари и юли да заверяват лично пред SGK или друг официален орган в Турция (община, кметство, областна управа, нотариус, посолство или консулска служба) – декларация за живот и да я изпращат до НОИ, Д ЕРМД, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“  № 62-64, п. к. 1303, град София.

Пенсиите на лицата, които не са представили посочената декларация се спират от изплащане - считано от 1 март за тези, които не са заверили декларация през месец януари и считано от 1 септември, за лица без декларации за живот със заверка, направена през месец юли. Изплащането на пенсиите се възобновява след получаването в НОИ на надлежно заверени декларации.

За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на декларацията може да бъде заявено по следните начини:

  1. Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ;
  2. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Когато декларацията се подава през официалната електронна поща на НОИ – noi@nssi.bg,  същата следва да е подписана с КЕП.

Не се обработват декларации за живот, които:

- не са заверени по надлежния ред от официален орган;

- са изпратени по факс;

- са изпратени по електронната поща без да са подписани с КЕП.

В случай, че декларацията се изпраща по пощата, същата следва да е в оригинал.

Какви са сроковете за изплащане на пенсиите на тези лица?

Изплащането на пенсиите се осъществява, въз основа на изплащателен списък, изготвен от НОИ, който се изпраща на Института за социално осигуряване на Република Турция до 7-мо число на всеки календарен месец.