За коя група лица се отнася информацията в тази рубрика?

Съдържанието на рубриката се отнася за лица, които са се преселили в Република Турция след 1 май 1989 г.

Изплащането на пенсиите се осъществява на основание на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция, в сила от 01.03.1999 г.

Какви документи се представят за изплащането на български пенсии в Република Турция?

За изплащането на българска пенсия в Турция лицето следва да се обърне към Института за социално осигуряване на Република Турция (SGK) за попълване и заверка на двуезичен формуляр-молба с искане пенсията да се изплаща в Турция. Завереният формуляр се изпраща от  SGK  до Националния осигурителен институт (НОИ), дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ (Д ЕРМД) за предприемане на действия по прехвърляне изплащането на пенсията.

Лицата, получаващи пенсии са задължени всяка година през месеците януари и юли да заверяват лично пред SGK или друг официален орган в Турция (община, кметство, областна управа, нотариус, посолство или консулска служба) – декларация за живот и да я изпращат до НОИ, Д ЕРМД, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“  № 62-64, п. к. 1303, град София.

Пенсиите на лицата, които не са представили посочената декларация се спират от изплащане - считано от 1 март за тези, които не са заверили декларация през месец януари и считано от 1 септември, за лица без декларации за живот със заверка, направена през месец юли. Изплащането на пенсиите се възобновява след получаването в НОИ на надлежно заверени декларации.

За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на декларацията може да бъде заявено по следните начини:

  1. Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ;
  2. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Когато декларацията се подава през официалната електронна поща на НОИ – noi@nssi.bg,  същата следва да е подписана с КЕП.

Не се обработват декларации за живот, които:

- не са заверени по надлежния ред от официален орган;

- са изпратени по факс;

- са изпратени по електронната поща без да са подписани с КЕП.

В случай, че декларацията се изпраща по пощата, същата следва да е в оригинал.

Как се изплащат пенсиите на тези лица?

Изплащането на пенсиите се осъществява всеки месец, въз основа на изплащателен списък, изготвен от НОИ, който се изпраща на SGK до 7-мо число на съответния месец, за който се отнася. SGK  изплаща пенсиите на лицата, посочени в списъка, в началото на следващия месец.