Преценка на правото и отпускането на пенсии по европейски регламенти и международни договори

Преценката на правото и отпускането на пенсии по европейски регламенти и международни договори от Националния осигурителен институт, се извършва при спазване на разпоредбите на българското законодателство, поради което е полезно заинтересованите лица да се запознаят предварително с общите правила за отпускане на пенсии по българското законодателство.

Пенсии по българското законодателство

Преценка на пенсионни права и кореспонденция с чуждестранните осигурителни служби

Преценката на пенсионните права и кореспонденцията с чуждестранните осигурителни служби се извършва от:

 • съответното териториално поделение (ТП) на НОИ – за лицата с настоящ адрес в Национална база данни (НБД) "Население" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) в Република България;
 • дирекция “Европейски регламенти и международни договори” в Централно управление на НОИ в гр. София – за лицата с обявен настоящ адрес в НБД "Население" на ГД ГРАО в държави, с които се прилагат европейски регламенти или международни договори за координация на системите за социална сигурност, а именно в: държави-членки на ЕС, ЕИП (Лихтенщайн, Норвегия и Исландия), Швейцария, Великобритания и държавите, посочени в списък по-долу.
Видове пенсии, отпускани по европейски регламенти и международни договори.
 • по европейски регламенти - за старост (осигурителен стаж и възраст), инвалидност и наследствени пенсии (обезщетения за преживели лица);
 • по двустранни международни договори – съгласно материалния обхват на съответния договор.
Подаване на заявление за пенсия

Заявление за пенсия се подава, както следва:

 • по европейски регламенти - до институцията по място на пребиваване на заявителя или до институцията на последната държава-членка, чието законодателство е било приложимо. По отношение на Република България тази институция е Националният осигурителен институт. Датата на подаване на заявлението за пенсия в една държава-членка се счита за дата на подаване на заявлението във всички държави-членки, по законодателствата на които лицето има осигурителни периоди;
 • по двустранни международни договори – заявлението се подава до институцията по място на местоживеене на лицето. Датата на подаване на заявлението за пенсия в държавата по местоживеене се счита за дата на подаване на заявлението и в другата държава – страна по договора и по чието законодателство лицето има осигурителни периоди.

За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на заявлението за пенсия може да бъде заявено по следните начини:

 1. Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ
 2. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
Необходими документи за пенсия

За преценка правото на лична пенсия, лицата с настоящ адрес в Република България представят в оригинал, а лицата с настоящ адрес в друга държава по регламент или двустранен международен договор – в оригинал или заверени от компетентната институция на другата държава копия на посочените по-долу документи. Документите на лицата, пребиваващи в държави-членки, осъществяващи обмен на информация с НОИ чрез системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI), се изпращат като копия от съответната чужда компетентна осигурителна институция чрез тази система.

 • Документите за осигурителен/трудов стаж са:
  • трудова книжка/осигурителна книжка;
  • удостоверение образец УП-3/30/;
  • удостоверение за раждане на деца (за жените);
  • военноотчетна книжка или удостоверение от Държавния военноисторически архив (за мъжете);
 • Документи за осигурителен доход:
  • Удостоверение образец УП-2, издадено от съответния работодател в Република България:
   • за недостигащия до 36 месеца последен осигурителен доход преди 1 януари 2000 г., когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца;
   • за последния осигурителен доход за 36 месеца или за наличния му доход (когато е за период по-малък от 36 месеца) преди 1 януари 2000 г.,  когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г.

Ако лицето не може да представи удостоверение образец УП-2, размерът на пенсията се изчислява на базата на минималната работна заплата за съответния период, а за периоди след 1 януари 1997 г. се ползват данните от регистъра на осигурените лица за осигурителния стаж и осигурителния доход.

 • Експертно решение на лекарска комисия или заверено от съответната компетентна институция копие на медицинска документация – само когато е подадено заявление за преценка на право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване или право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест.

За преценка право на наследствена пенсия лицата, които са с настоящ адрес в Република България, представят в оригинал, а лицата с настоящ адрес в друга държава по регламент или двустранен международен договор – в оригинал или заверени от компетентната институция на другата държава копия на посочените по-долу документи. Документите на лицата, пребиваващи в държави-членки, осъществяващи обмен на информация с НОИ чрез системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI), се изпращат като копия от съответната чужда компетентна осигурителна институция чрез тази система.

 • от наследодател, който не е бил пенсионер:
  • документи за осигурителен стаж и осигурителен доход на наследодателя, необходими за определяне на пенсията;
  • удостоверение за наследници – само за лицата, които подават заявление в НОИ. За лицата, които подават заявление за наследствена пенсия чрез компетентна институция на друга държава, тази институция удостоверява наследниците;
  • за деца над 18 години, които продължават да учат (до навършване на 26-годишна възраст) – удостоверение, издадено от съответното учебно заведение;
  • за деца, инвалидизирани до 18-годишна (съответно до 26-годишна) възраст - експертно решение на лекарска комисия или заверено от съответната компетентна институция копие на медицинска документация;
  • за преживелите съпрузи, които не са навършили изискващата се възраст и са неработоспособни – експертно решение с данните, необходими за определяне на правото и срока на пенсията, или заверено от съответната компетентна институция копие на медицинска документация;
  • за децата – декларация, че не са осиновени, а за преживелите съпрузи – подписана от тях декларация, че не са встъпили в друг граждански брак - само за лицата, които подават заявление в НОИ. За тези, които подават заявление за наследствена пенсия чрез компетентна институция на друга държава, последната удостоверява тези обстоятелства;
  • за родителите – подписана от тях декларация, че не получават лична пенсия и не са лишени от родителски права, както и документ, удостоверяващ, че са родители (заверено копие от акт за раждане на детето, а ако детето е осиновено – заверено копие от съдебното решение)
 • от наследодател, който е бил пенсионер:

Задължително се представят всички посочени документи, с изключение на документите за осигурителен стаж и осигурителен доход на наследодателя.

Особености при определяне на правото на пенсия по европейски регламенти
 • При подаване на заявление за отпускане на пенсия всички компетентни институции на държави-членки, на чиито осигурителни законодателства е било подчинено лицето, определят правото на пенсия. Изключениe от посоченото правило се предвижда само по отношение на пенсията за старост, когато заинтересованото лице изрично поиска отлагане на отпускане на пенсия за старост съгласно законодателствата на една или повече държави-членки;
 • Когато правото на пенсия по законодателството на една държава-членка зависи от завършването на периоди на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост или периоди на пребиваване, за преценка правото на пенсия се вземат предвид такива периоди, завършени съгласно законодателствата на други държави-членки, все едно че са периоди, завършени съгласно прилаганото от нея законодателството. Това означава, че ако за едно лице българският осигурителен стаж не е достатъчен, за да възникне право на пенсия, се взема предвид и осигурителният стаж, придобит съгласно законодателствата на другите държави-членки;
 • Когато отпускането на пенсия зависи от осигурителни периоди, които са придобити от специфична дейност като заето или като самостоятелно заето лице или от дейност, обхваната от специална схема за наети лица или самостоятелно заети лица, се вземат под внимание само периоди от същия вид. Тази разпоредба намира приложение, когато е налице осигурителен стаж, придобит по условията на първа и втора категория труд по българското законодателство, както и при професиите, по отношение на които съществуват специфични условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • При определяне правото на пенсия се вземат под внимание само периодите, придобити в друга държава-членка, които не съвпадат с такива, придобити в собствената държава-членка, като се съблюдават общите правила за сумиране.
Особености при определяне на правото на пенсия по двустранни международни договори
 • При подаване на заявление за отпускане на пенсия и двете държави определят правото на исканата пенсия, с изключение на случаите, в които искането на лицето се ограничава само до преценка на правото само от едната държава и не желае отпускане на пенсия от другата държава.
 • Когато за правото на пенсия по законодателството на едната държава е необходимо извършването на сумиране със завършените периоди на осигуряване и в другата държава, последните се вземат предвид, все едно че са периоди, завършени съгласно прилаганото от нея законодателството. Това означава, че ако за едно лице българският осигурителен стаж не е достатъчен, за да възникне право на пенсия, се взема предвид и осигурителният стаж, придобит съгласно законодателството на другата държава по договора, а в случаите, когато договорът го предвижда – се вземат и периодите, завършени в трети страни, като се отчитат разпоредбите на съответния договор.
 • Когато отпускането на пенсия зависи от осигурителни периоди, които са придобити от специфична дейност като заето или като самостоятелно заето лице, се вземат под внимание само периоди от същия вид, при отчитане на разпоредбите на съответния договор, в случай че предвижда такава хипотеза. Тази разпоредба намира приложение, когато е налице осигурителен стаж, придобит по условията на първа и втора категория труд по българското законодателство, както и при професиите, по отношение на които съществуват специфични условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 • При определяне правото на пенсия се вземат под внимание само периодите, придобити в другата държава, които не съвпадат с такива, придобити в собствената държава.
Изчисляване на размера на пенсията по европейски регламенти

Изчисляването на размера на пенсията по европейски регламенти се извършва по следния начин:

 • самостоятелна пенсия - това е пенсията, правото на която възниква без да е необходимо сумиране на осигурителни периоди;
 • пропорционална пенсия - това е пенсията, за правото на която е необходимо сумиране на осигурителни периоди, и при която се определят теоретичен и пропорционален размер.

Когато лицето придобива право на пенсия само въз основа на осигурителните периоди, придобити по законодателството на държавата, чиято институция преценява правото на пенсия, се определя т.нар. “самостоятелна пенсия” изцяло съгласно националното законодателство. След това се изчислява и пропорционален размер. Двата размера се сравняват и се постановява изплащане на по-високия от тях.

В случай че осигурителните периоди, придобити от лицето по съответното законодателство, не достигат за отпускане на пенсия и правото му възниква само след сумиране на осигурителните му периоди от всички държави-членки, съответната компетентна институция изчислява пропорционално обезщетение, като:

 1. изчислява размера на пенсията, за която съответното лице би могло да претендира, ако всички периоди на осигуряване са придобити единствено съгласно прилаганото от тази институция законодателство. Този размер на пенсията се нарича теоретичен;
 2. въз основа на посочения теоретичен размер се определя действителния размер на пенсията като съотношение на периодите на осигуряване, придобити съгласно прилаганото от институцията законодателство, и общия брой периоди в осигуряване на лицето.

Когато осигурителните периоди или периодите на пребиваване са с продължителност под една година, те не се вземат предвид при изчисляване на пенсията в държавата, съгласно чието законодателство са придобити, освен ако според разпоредбите му правото на пенсия не възниква единствено въз основа на тези периоди. В този случай периодът, по-малък от една година, следва да се вземе предвид от другата държава-членка, а когато участват повече от две държави-членки, те разпределят помежду си осигурителния стаж, по-малък от една година, пропорционално на придобития съгласно техните законодателства стаж.

Изчисляване на размера на пенсията по двустранни международни договори

В зависимост от разпоредбите на съответния договор се извършва:

 • изчисляване само на самостоятелна пенсия (на принципа на прякото изчисление), независимо от обстоятелството, дали правото на пенсия се придобива без или при сумиране на осигурителните периоди в държавите-страни по договора;
 • изчисляване на пропорционална пенсия - това е пенсията, за правото на която е необходимо сумиране на осигурителни периоди, и при която се определят теоретичен и пропорционален размер:
 1. изчислява се размера на пенсията, за всички периоди на осигуряване, така както ако всички периоди са придобити единствено съгласно прилаганото от съответната институция законодателство. Този размер на обезщетението се нарича теоретичен;
 2. въз основа на посочения теоретичен размер се определя действителния размер на пенсията като съотношение на периодите на осигуряване, придобити съгласно прилаганото от съответната институцията законодателство, и общия брой периоди в осигуряване на лицето.

Когато осигурителните периоди са с продължителност под една година, се прилагат разпоредбите на съответния договор

Списък на държавите, с които има сключен двустранен международен договор в областта на социалната сигурност.

Тук ще намерите списък с действащите двустранни международни договори в областта на социалната сигурност, страна по които е България:

Наименование на двустранния договор В сила от
1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания 01.05.1953 г.
2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия (приложима за Босна и Херцеговина) 01.09.1958 г.
3. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване 01.04.2003 г.
4. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване 01.08.2003 г.
5. Спогодба между Република България и  Държавата Израел за социална сигурност 01.09.2009 г.
6. Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване 01.09.2009 г.
7. Спогодба за социална сигурност между Република България и  Република Корея 01.03.2010 г.
8. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност 20.03.2010 г.
9. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност 01.02.2013 г.
10. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада 01.03.2014 г.
11. Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност 01.10.2016 г.
12. Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република 01.05.2017 г.
13. Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан 04.05.2020 г.
14. Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек 01.09.2020 г.

 

Информация за двустранните договори, може да се намери на  в рубрика „Нормативна уредба“/Международни договори“

Заявление, във връзка с преценка правото на пенсия по Регламент № 883/2004 и Регламент № 987/2009 или двустранен международен договор в областта на социалната сигурност