Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Габрово

гр. Габрово,5300,ул. "Николаевска" № 17

E-mail: Gabrovo@nssi.bg

Приемно време за граждани:08:00 - 16:30 ч.

Директор: Тодор Костов

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

  • Vivacom: 066/81 37 20

Приемна "Пенсии"

  • Vivacom: 066/81 37 48

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

  • Vivacom: 066/81 37 60

Справки за:

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

  • Vivacom: 066/81 37 47

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

  • Vivacom: 066/81 37 56

Приемна "Осигурителен архив"

  • Vivacom: 066/81 37 39

Факс:

  • Vivacom: 066/81 37 40