Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Разград

гр. Разград, 7200, ул. "Бели Лом" № 40

E-mail: Razgrad@nssi.bg

Директор: Даниела Коджахристова

Отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

Нaчалник на отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 084/61 44 60

Началник на сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 084/61 44 63
Контрол по разходите на ДОО
 • Vivacom: 084/61 44 75
 • Vivacom: 084/61 44 78
Трудови злополуки
 • Vivacom: 084/61 44 52

Осигурителен архив

 • Vivacom: 084/61 44 45

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 084/61 44 63

Сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 084/61 44 76; 084/61 44 70; 084/61 44 67; 084/61 44 72; 084/61 44 12

Началник на сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 084/61 44 76

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 084/61 44 70
 • Vivacom: 084/61 44 69
 • Vivacom: 084/ 61 44 73

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 084/61 44 72
 • Vivacom: 084/61 44 12

Отдел "Пенсии"

Началник на отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 084/61 44 20

Началник на сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 084/61 44 29

Началник на сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 084/61 44 32

Началник на сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 084/61 44 41

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 084/61 44 44
 • Vivacom: 084/61 44 66

Факс:

 • Vivacom: 084/61 44 40; 084/61 44 02
Филиал гр. Кубрат

гр. Кубрат, 7300, ул. "Княз Борис I" № 9

"Краткосрочни плащания"

 • А1: 0882 91 24 43

Дежурен "Пенсии"

 • А1: 0882 91 24 41
Филиал гр. Исперих

гр. Исперих, 7400, ул. "Дунав" № 2

"Краткосрочни плащания"

 • А1: 0882 91 24 47

Дежурен "Пенсии"

 • А1: 0882 91 24 46