Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Силистра

гр. Силистра, 7500, ул. "Цар Шишман" № 5

E-mail: Silistra@nssi.bg

Приемно време за граждани:08:00 - 16:30 ч.

Директор: Маргарита Желева

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 086/81 50 60;
 • А1: 0882 18 86 60

Контрол по разходите на ДОО

 • Vivacom: 086/81 50 72
 • А1: 0882 18 86 72
 • Vivacom: 086/81 50 65
 • А1: 0882 18 86 65

Експертиза на временната неработоспособност

 • Vivacom: 086/81 50 58
 • А1: 0882 18 86 58

Трудови злополуки

 • Vivacom: 086/81 50 74
 • А1: 0882 18 86 74

Профилактика и рехабилитация

 • Vivacom: 086/81 50 74
 • А1: 0882 18 86 74
 • Vivacom: 086/81 50 61
 • А1: 0882 18 86 61

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 086/81 50 76
 • А1: 0882 18 86 76
 • Vivacom: 086/81 50 56
 • А1: 0882 18 86 56
 • Vivacom: 086/81 50 67
 • А1: 0882 18 86 67

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 086/81 50 64
 • А1: 0882 18 86 64
 • Vivacom: 086/81 50 73
 • А1: 0882 18 86 73

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 086/81 50 20
 • А1: 0882 18 86 20

Пенсионно обслужване

 • Vivacom: 086/81 50 31
 • А1: 0882 18 86 31
 • Vivacom: 086/81 50 30
 • А1: 0882 18 86 30

Отдел "Обединен осигурителенв архив"

Приемна

 • Vivacom: 086/81 50 55
 • А1: 0882 18 86 55

Отдел "Административен"

Деловодство

 • Vivacom: 086/81 50 86
 • А1: 0882 18 86 86

Факс:

 • Vivacom: 086/81 50 40
Филиал гр. Тутракан

гр. Тутракан, 7600, ул. "Трансмариска" № 10

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

Старши експерт по осигуряването

 • А1: 0882 91 24 51
Филиал гр. Дулово

гр. Дулово, 7650, ул. "Левски" № 18

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

Експерт по осигуряването

 • А1: 0882 91 24 52