Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Търговище

гр. Търговище, 7700, ул. ”Св. св. Кирил и Методий” № 1

E-mail: Targovishte@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Петър Стоицов

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 0601/606 60

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 0601/606 65

Приемна "Контрол по разходите за ДОО"

 • Vivacom: 0601/606 61

Приемна "Трудови злополуки и професионални болести"

 • Vivacom: 0601/606 63

 Началник-сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 0601-606-34

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 0601/606 62

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 0601/606 51

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 0601/606 20

Началник-сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 0601/606 21

Началник-сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 0601/606 22

Началник-сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 0601/606 71

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 0601/606 26

Факс:

 • Vivacom: 0601/60 640
 • Vivacom: 0601/60 650
Филиал гр. Търговище - осигурителен архив

гр. Търговище, 7700, ул. "Кюстенджа" № 87

Телефони

Началник отдел "Обединен осигурителен архив"

 • Vivacom: 0601/609 00

Началник сектор "Издаване на документи за осигурителен стаж и доход"

 • Vivacom: 0601/609 08

Приемна "Обединен осигурителен архив"

 • Vivacom: 0601/609 28, 0601/609 02
ПРМ гр. Попово

гр. Попово, 7800, пл. "Ал. Стамболийски" № 2, ет. 2

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

Приемно време: 08.00 - 12.00 ч. и 13.00 - 16.30 ч.

 • A1: 0882 91 24 69

Пенсионно обслужване

Приемно време: 08.30 - 13.30 ч., без прекъсване, два пъти месечно по график

A1: 0882 91 24 70