Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

ТП на НОИ - гр. Велико Търново

гр. Велико Търново, 5000, пл. "Център" № 2

E-mail: Velikotarnovo@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Петя Йорданова

Kраткосрочни плащания и контрол

Сектор "Краткосрочни плащания"

Приемна „Парични обезщетения за временна неработоспособност“

 • Vivacom: 062/61 34 28
 • А1: 0882 18 56 28

Приемна „Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания“

 • Vivacom: 062/61 34 00
 • А1: 0882 18 56 00

Сектор “Контрол по разходите на ДОО"

Приемна „Контрол по разходите на ДОО“

 • Vivacom: 062/61 34 21
 • А1: 0882 18 56 21

Пенсии

Приемна "Пенсии"

гр. Велико Търново, 5000, ул. "Васил Левски" № 29

 • Vivacom: 062/61 33 74
 • А1: 0882 18 57 74

Факс:

 • Vivacom: 062/61 34 40
Филиал гр. Велико Търново - осигурителен архив

гр. Велико Търново, 5000, ул. "Теодосий Търновски" № 6 

Филиал гр. Свищов

гр. Свищов, 5250, ул. "Цанко Церковски" № 2

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • А1: 0882 91 23 59

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • А1: 0882 91 23 57