Какво е професионална болест?

“Професионална болест” е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в Списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения.

Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение и късните ѝ последици.

(чл. 56 от Кодекса за социално осигуряване (КСО))

Какво да направя в случай на съмнение за професионална болест?

В случаите на диагностициране на заболяване, за което предполагате, че е предизвикано от условията на труд, при които пациента работи или е работил е необходимо да се информирате за продължителността на трудовия стаж, заеманите длъжности и рисковите фактори на работната среда или на трудовия процес на пациента.

При тези случаи трябва да съобщите за съмнение за професионална болест като изпратите бързо известие по образец.

Кой, как и къде съобщава съмнение за професионална болест

При установяване на заболяване, за което се предполага, че е предизвикано от условията на труд, практикуващите лекари и лекари по дентална медицина изпращат бързо известие по образец с писмо с известие за получаване (обратна разписка) в срок до 5 работни дни от поставяне на клиничната диагноза.

Бързото известие се изпраща до:

 • ТП на НОИ по постоянен адрес на заболялото лице;
 • осигурителя (предприятието), където лицето работи в момента;
 • осигурителите, свързвани с експозицията на вредния професионален фактор - за случаите, при които предполагате, че заболяването не е причинено от последния осигурител или може да е възникнало при повече от един осигурител.

(чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести)

Необходими условия за съобщаване на съмнение за професионална болест

За съобщаване на съмнение за професионална болест са необходими следните условия:

 • предполагаема връзка на болестта с условията на труд на лицето, като резултат от извършване на насочена професионална анамнеза, включваща прецизиране на професионалния маршрут на пациента, уточняване продължителността на трудовия стаж по професии, на рисковите фактори на работните места и трудовите процеси, на наличието на синергично действащи рискови фактори;
 • потвърдени клинични прояви на болестта чрез параклинични методи и консултации с лекари-специалисти в съответната област или по професионални болести;
 • поставена окончателна диагноза въз основа на подробна медицинска анамнеза, запознаване с медицинската и друга документация (ЛАК, епикризи, амбулаторни листове от минали прегледи, консултации и др.), извършване на физикален преглед с акцент върху органа/ите и системата/ите, които биха могли да се увредят поради експозиция на професионални рискови фактори, проведените параклинични и диференцирани инструментални изследвания в зависимост от рисковия/те фактор/и и очакваните увреждания по Списъка на професионалните болести;
 • уточнен и съобразен гратисен период, съгласно Списъка на професионалните болести за случаите, при които е установено прекратяване на въздействието на вредния професионален фактор;
 • кодиране на болестта по основен етиологичен фактор съгласно Списъка на професионалните болести;
 • кодиране на клиничните прояви на болестта, посочени или непосочени в Списъка на професионалните болести съгласно МКБ-10;
 • надлежно попълнена информация в образеца на бланка “Бързо известие”.
Особености при съобщаване на съмнение за професионална болест
 • Когато се установят едновременно две или повече професионални болести, те се съобщават поотделно с бързи известия. За отделни случаи на професионални болести се считат заболяванията, причинени от различни етиологични фактори с изключване на възможността за синергично действие върху засегнатия орган или система;
 • Когато се установят усложнения и късни последици, резултат от вече призната професионална болест, не се съобщават с бързо известие. Лицата се насочват за преосвидетелстване от ТЕЛК;
 • Съобщаване на професионална болест, установена у лице, преболедувало от същата болест, се допуска само при възстановено здравно състояние, което е документирано с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. В бързото известие се посочва експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, с което е установено възстановеното здравно състояние, предшестващо повторното съобщаване;
 • Инфекциозните и паразитните заболявания се съобщават с бързи известия - като професионални, и като заразни - по ред, определен от министъра на здравеопазването.

(чл. 4, ал. 4, 5 и 6 от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести)

Потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на болестта

Потвърждаването или отхвърлянето на професионален характер на болестта се извършва от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). В състава на комисиите се включват специалисти по трудова медицина и/или по професионални болести, а когато заболяването е свързано с въздействие на йонизиращи лъчения, в състава може да се включи и специалист по радиобиология или радиационна хигиена.

Забележка: В 3-месечен срок от постъпване на документите, ТЕЛК се произнася за характера на заболяването – професионален или общ и издава експертно решение. Срокът на експертното решение, с което е призната професионална болест, е 3 години, след което лицето се преосвидетелства по реда на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ).

 

Експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК могат да се обжалват от заинтересуваните лица и органи по реда и в сроковете по чл. 112 от Закона за здравето.

(чл. 112 ЗЗ)