Ред за предоставяне на уникални номера на болнични листове

Националният осигурителен институт /НОИ/ предоставя на лечебните заведения уникални номера за осъществяващите дейност в тях лекари/лекари по дентална медицина и лекарски консултативни комисии /ЛКК/ по искане, подадено в съответното териториално поделение /ТП/ на НОИ или онлайн, чрез уебприложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.

Лечебните заведения могат да подават искане по всяко време без ограничение за броя на необходимите им уникални номера.

(чл. 7 от Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО))

Регистрация на лечебните заведения в ТП на НОИ

За получаване на уникалните номера лечебните заведения подават еднократно заявление по образец в ТП на НОИ по седалището си. Към заявлението се прилага удостоверение за регистрация на лечебното заведение или разрешение за осъществяване на дейност на лечебното заведение съгласно Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), а в случаите, когато заявлението се подава от пълномощник - и изрично нотариално заверено пълномощно. При подаване на заявлението в ТП на НОИ удостоверението/разрешението се представя в оригинал за справка и се връща на заявителя. При подаване на заявлението по пощата удостоверението/разрешението се прилага в нотариално заверено копие.

(чл. 40, ал. 13 ЗЛЗ)

(чл. 46, ал. 2 ЗЛЗ)

Лечебните заведения, които са регистрирани в ТП на НОИ по реда на Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност, издадена от управителя на НОИ, не подават заявление.

(чл. 8 от НРПНОИДИБЛРО)

 

При прието нередовно заявление и/или при липсващи или нередовни документи лечебното заведение се уведомява с препоръчано писмо с обратна разписка. В 3-дневен срок от приемане на заявлението и изискуемите документи за получаване на уникални номера или от отстраняване на нередностите се издава уведомление.

(чл. 9 от НРПНОИДИБЛРО)

 

При промяна на данните, съдържащи се в заявлението или на данните, с които са регистрирани по реда на Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност, лечебните заведения са длъжни да уведомят съответното ТП на НОИ в 7-дневен срок, като представят и съответните доказателства.

(чл. 10 от НРПНОИДИБЛРО)

Регистрация на лекарите/лекарите по дентална медицина и лечебните заведения в уебприложението ЕРБЛРО

За представяне на данните от издадените болнични листове и за получаване на достъп до данните в регистъра лекарите/лекарите по дентална медицина и лечебните заведения се регистрират като потребители на уебуслугите. Регистрацията се извършва онлайн чрез уебприложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.

За регистрацията е необходимо:

  • лекарите/лекарите по дентална медицина да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис /КЕП/ на физическо лице, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето.
  • лечебните заведения да притежават валидно удостоверение за КЕП, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /код по БУЛСТАТ и наименование на лечебното заведение.
  • Лечебните заведения - индивидуални практики за първична медицинска помощ и индивидуални практики за специализирана медицинска помощ могат да извършат регистрацията и чрез валидно удостоверение за КЕП на физическо лице, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето.

 (чл. 12 от НРПНОИДИБЛРО).

Ред за издаване на болнични листове и решения на ЛКК по обжалването им от органите на медицинската експертиза

За издаване на болнични листове и решения на ЛКК по обжалването им задължително следва да се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ или друг програмен продукт, отговарящ на функционални изисквания, структура и формат на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ, каквито вече са публикувани на интернет страницата на НОИ. Те са предназначени за разработчиците на софтуер, използван от органите на медицинската експертиза и лечебните заведения и следва да се съобразят от тях при реализирането на функционалност за издаване на болнични листове и решения на лекарските консултативни комисии /ЛКК/ по обжалването им.

При издаване на болничен лист за временна неработоспособност данните съгласно образеца се въвеждат от лекарите/лекарите по дентална медицина/ЛКК, преминават през формален и логически контрол и се съхраняват, след което болничният лист се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.

При издаване на решение на ЛКК по повод на обжалван болничен лист данните се въвеждат, преминават през формален контрол и се съхраняват, след което решението се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение.

(чл. 13 от НРПНОИДИБЛРО)

 Разпространяваният от НОИ безплатен програмен продукт работи върху лицензирани версии на операционната среда. НОИ не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.

Подаване на данни за Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им /ЕРБЛРО/

Подаването на данните от издадените/анулираните болнични листове и издадените решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове в регистъра се извършва при издаването, съответно анулирането им. При липса на техническа възможност представянето на данните в регистъра се извършва в 7-дневен срок от издаването/анулирането на болничните листове или издаването на решенията на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове.

Представянето на данните се извършва по електронен път след подписване с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на регистриран потребител в уебприложението „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им“.

(чл. 16 от НРПНОИДИБЛРО)

Задължения на ръководителите на лечебните заведения и органите на медицинската експертиза

Ръководителите на лечебните заведения отговарят за:

  • получаването на уникалните номера на болнични листове;
  • предоставянето на уникалните номера на болнични листове на осъществяващите дейност в лечебното заведение лекари/лекари по дентална медицина и ЛКК с оглед издаване на болнични листове;
  • представянето на данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване;
  • изготвянето на справки за издадени/анулирани болнични листове.

(чл. 55, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза)

Лекарите/лекарите по дентална медицина и ЛКК отговарят за въвеждането и съхраняването на данните при издаването/анулирането на болничните листове и за представянето на данните от издадените/анулираните болнични листове по реда, предвиден в Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

(чл. 55, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза)