1.Социални рискове, за които се осигуряват лицата в държавното обществено осигуряване

Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във:

 • фонд „Общо заболяване и майчинство“ за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
 • фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
 • фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
 • фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
 • фонд „Безработица“ за безработица.

2. Плащания, които предоставя държавното обществено осигуряване

Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при:

 • временна неработоспособност;
 • временна намалена работоспособност;
 • инвалидност;
 • майчинство;
 • безработица;
 • старост;
 • смърт.

3. Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство (фонд „Общо заболяване и майчинство“), инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (фонд „Пенсии“, фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, учителите – в Учителски пенсионен фонд), трудова злополука и професионална болест (фонд „Трудова злополука и професионална болест“) и безработица (фонд „Безработица“)

Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са:

 • работниците и служителите;
 • държавните служители по Закона за държавния служител;
 • съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет; кандидатите за младши съдии, и младши прокурори и младши следователи.
 • военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Национална служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО;
 • управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон.
 • лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
 • специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.

Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест изцяло за своя сметка са морските лица върху избрания месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Те по свой избор и желание могат да се осигуряват изцяло за своя сметка и за безработица.

4. Лица, които не подлежат на осигуряване във фонд „Безработица“

Не се осигуряват за безработица лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта. Това са тези, за които в съответните програми не е предвидено да се внасят вноски за безработица.
Не се осигуряват за безработица членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, включително и тези, които са избрани в органите на управление на кооперацията и с тях не са сключени трудови правоотношения.

Посочените лица се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и трудова злополука и професионална болест.

Не се осигуряват за безработица лицата, работещи без трудово правоотношение по договор с възложител /граждански договори/, както и самоосигуряващите се лица.

Не се осигуряват за безработица и лицата, които се осигуряват по свое желание и за своя сметка, които са:

 • изпратени на работа в чужбина от български посредник;
 • работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
 • съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат;
 • съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. Те се осигуряват инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

Не се осигуряват за безработица лицата, работещи на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, сключен по реда на чл. 114а, ал. 1 от КТ.

В сила от 15.08.2015 г. (ДВ бр. 61/2015 г.) осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. (чл. 4б, ал. 1 от КСО). Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора си на осигуряване в универсален пенсионен фонд, като подадат заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите. Осигуряването на лицата по реда на чл. 4б, ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

В сила от 15.08.2015 г. (ДВ бр. 61/2015 г.) осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл. 4в, ал. 1 от КСО). Лицата упражняват избора си по чл. 4в, ал. 1, като подадат заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите. Осигуряването на лицата по реда на чл. 4в, ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

5. Максимален месечен осигурителен доход

Размерът на максималния месечен осигурителен доход се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2020 г. той е в размер 3000 лв. Максималният осигурителен доход е месечен и не е предвидено неговото пропорционално намаляване, когато лицата не са отработили всички работни дни в съответния месец. Това означава, че ако осигуреното лице работи само част от календарния месец и е получило доход в размер на 3000 лв., осигурителните вноски се дължат върху 3000 лв., а не пропорционално на отработените дни.

6. Осигуряване върху социалните разходи

Елемент на осигурителния доход са получените или начислени суми от средствата за социални разходи, когато начина на тяхното получаване отговаря на условията, регламентирани в чл. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Условие за осигуряване върху сумите за социалните разходи е те да се дават пряко, постоянно или периодично на работниците и служителите независимо дали са дадени в пари или натура.

Когато средствата от социалните разходи не се дават пряко, постоянно или периодично на осигурените лица, те не са част от осигурителния доход. Не подлежат на осигуряване социалните разходи, когато те се предоставят за издръжка на столове (включително за поевтиняване на храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите. Не се дължат вноски в случаите, в които работодателите за сметка на социалните разходи правят вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за професионална квалификация и безработица за своите служители. Не подлежат на осигуряване еднократните помощи в пари или в натура, които работодателят изплаща от социалните разходи на работниците и служителите си за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.

Не подлежат на осигуряване средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители при условията на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

В сила от 01.01.2017 г. сумите от социалните разходи, изплатени или начислени на работниците и служителите, се включват в брутното трудово възнаграждение, когато се изчислява паричното обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане или осиновяване на дете до 5-годишна възраст, тъй като върху тези суми вече се внасят вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство“. Сумите, изплатени от социалните разходи, се включват и при определянето на нетното възнаграждение, след приспадане на дължимите върху тях задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Сумите от социалните разходи не се включват при образуването на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии.

Когато върху сумите, изплатени или начислени за сметка на социалните разходи са внесени или се дължат осигурители вноски, те се включват в размера на осигурителния доход, който се взема предвид при определянето на пенсиите на осигурените лица.

Осигуряването върху социалните разходи е за четирите фонда на държавното обществено осигуряване: за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″, в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален и универсален пенсионен фонд или във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска (с размера на осигурителната вноска за УПФ или ППФ) за лицата направили избор по чл. 4б или 4в от КСО, както и за фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Безработица“ и фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

7. Допълнителното материално стимулиране като част от осигурителния доход

При определяне на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителните вноски, следва да се има предвид, че сумите, изплатени за материално стимулиране – „премии“ и други плащания се включват в брутното трудово възнаграждение за съответните месеци, за които се отнасят. Изплатените допълнителни възнаграждения, като „великденска“, „коледна“, „13-та“ заплата и др. подобни възнаграждения, давани на основание на колективен трудов договор или постановление на Министерски съвет и нямащи характер на премии за минало време, се отнасят за месеца, в който са изплатени.

8. Поредност на осигуряването за лица, които получават доходи от различни видове дейности

Съгласно чл. 6, ал. 11 от КСО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

 1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;
 2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
 3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 4. доходи за работа без трудово правоотношение.

9. Времетраене на осигуряването

Съгласно чл. 10 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.

Осигуряването се прекъсва през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 не е прекратена.