Социални рискове, за които се осигуряват лицата в държавното обществено осигуряване

Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във:

 • фонд „Общо заболяване и майчинство“ за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
 • фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
 • фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
 • фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
 • фонд „Безработица“ за безработица.
Плащания, които предоставя държавното обществено осигуряване

Осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица лица имат право на:

 • парични обезщетения за:

 - временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето;

 - трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;

 - трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение инвитро;

- бременност и раждане;

- отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

- осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

- отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

 • парични помощи за:

 - инвалидност поради общо заболяване, когато няма основания за отпускане на пенсия;

 - профилактика и рехабилитация;

 • обезщетения за безработица;
 • пенсии за:

- осигурителен стаж и възраст;

- инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;

- инвалидност поради общо заболяване.

 • при смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

Осигурените за трудова злополука или професионална болест лица имат право на:

 • парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест, санаторно-курортно лечение, належащ медицински преглед, изследване и/или лечение;
 • парични помощи за профилактика и рехабилитация;
 • пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;
 • При смърт на осигуреното лице, която е в причинна връзка със злополуката или професионалната болест, съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

 Осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт имат право на:

 • пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
 • пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

 Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на:

 • парични обезщетения за:

 - временна неработоспособност поради общо заболяване, санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето;

- трудоустрояване при временна намалена работоспособност поради общо заболяване;

- трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение инвитро;

- бременност и раждане;

- отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

- осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

-  отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

 • парични помощи за:

- инвалидност поради общо заболяване, когато няма основания за отпускане на пенсия;

- профилактика и рехабилитация.

Осигурените във фонд „Безработица“ имат право на парично обезщетение за безработица.

 Осигурените за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Осигурени лица

Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са:

 • работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1 от КСО. Лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица, ако това е предвидено в съответната програма;
 • държавните служители по Закона за държавния служител;
 • съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
 • военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба и резервистите на срочна служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО;
 • членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;
 • управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
 • лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от КСО, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
 • кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт.

 Самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО са:

 • лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;

Самоосигуряващите се лица са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

На самоосигуряващите се лица е предоставена възможност, по свой избор да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, върху избран от тях осигурителен доход.

Самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

Работещи без трудово правоотношение

Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

 • лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
 • лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Съпрузите на лицата регистрирани, като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени на друго основание. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата регистрирани, като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност се дължат върху  минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за съпрузите на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

 

Лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.

Осигурителен доход

Съгласно КСО осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. За лицата, работещи по трудови правоотношения и по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от Кодекса за социално осигуряване, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:

 1. Максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
 2. Минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
 3. Основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.

В Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски са посочени елементите, които определят размера на осигурителния доход.

За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

 1. Доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО;
 2. Доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
 3. Осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 4. Доходи за работа без трудово правоотношение.
Времетраене на осигуряването

Съгласно чл. 10 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.

Осигуряването се прекъсва през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО не е прекратена.