Въпрос: Кои елементи от начисленото и неизплатено брутно трудово възнаграждение се включват в гарантираното вземане?

Законът гарантира изплащане на частта от брутното трудово възнаграждение, включващи основното трудово възнаграждение и допълнителни възнаграждения, дължими по индивидуален или колективен трудов договор. Не са трудови възнаграждения периодично или еднократно изплащаните на работниците и служителите средства за работно, униформено и представително облекло, плащания от средствата за социални разходи и други подобни;

Въпрос: Кои начислени и неизплатени парични обезщетения се изплащат като гарантирано вземане?

Това са най-често паричните обезщетения по Кодекса на труда, свързани с нарушаване на трудовите права на работника или служителя - за незаконното му недопускане да постъпи на работа, за незаконно отстраняване от работа; с изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение - при командироване, при преместване на работника или служителя от едно в друго населено място, при трудоустрояване, при криза или бедствие; с прекратяване на трудовото правоотношение - за неспазено предизвестие. Начислените, но неизплатени парични обезщетения по чл. 224 от КТ - за неползван отпуск, и по чл. 222, ал. 3 от КТ - при прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, се включват в гарантираното вземане само при определени специфични условия;

В гарантираното вземане се включват и паричните обезщетения по чл. 40, ал. 5 от КСО, които осигурителят изплаща за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност.

Въпрос: Как се удостоверява обстоятелството кои от лицата, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, се изключват от кръга на правоимащите?

Задължението за подаване на тази информация е вменено на работодателя в чл. 7 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (НРНИРСОИГВНР). Съгласно неговия текст, работодателят подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация по образец, приложение № 3 към чл. 7, за работниците и служителите, притежаващи качествата по чл. 7 от закона, както и при промяна в съответните качества в следните срокове:

 • за работници и служители, които притежават съответното качество към момента на сключване на договора - в 3-дневен срок от сключването му;
 • при придобиване или изгубване на това качество след сключване на трудовия договор - в 3-дневен срок от придобиването или изгубването му.
Въпрос: Как се определя размерът на гарантираното вземане?

Определянето на размера на гарантираното вземане е регламентирано с разпоредбите на чл. 22 от ЗГВРСНР и може да бъде илюстрирано с няколко примера. За всички следващи примери приемаме, че датата на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност на едно търговско дружество е 10.01.2023 г.; трудовите възнаграждения на работниците и служителите в дружеството се начисляват на първо число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и лицето от примерите е правоимащо, т. е. за него са изпълнени всички условия за отпускане и изплащане на гарантирано вземане.

ПРИМЕР 1: Към датата на вписване на решението – 10.01.2023 г., лице работи в дружество с открито производство по несъстоятелност. За последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца на вписване на решението (01.01.2020 г. – 31.12.2022 г.) на лицето са начислени, но неизплатени следните трудови възнаграждения и парични обезщетения:

 • за м. декември 2022 г. - няма начислени трудови възнаграждения и обезщетения (неплатен отпуск)
 • за м. ноември 2022 г. – 2550 лв.;
 • за м. октомври 2022 г. – 2065 лв.;
 • за м. септември 2022 г. - 2550 лв.;
 • за м. август 2022 г. - 2550 лв.;
 • за м. юли 2022 г. - 1000 лв.;
 • за м. април 2021 г. - 810 лв.;
 • за м. февруари 2021 г. - 500 лв.

За м. юли 2022 г. на лицето е начислено, но не е изплатено и обезщетение по чл. 40, ал. 5 от КСО (за първите три работни дни от временната неработоспособност за сметка на работодателя) 380 лв.

Гарантираното вземане на това лице се състои от начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е вписано решението, но месечно не повече от определения за тези случаи максимален размер на гарантираните вземания (за 2023 г. – 1950 лв.), или в конкретния случай - месеците ноември, октомври, септември, август, юли 2022 г. и месец април 2021 г., като за месеците ноември, октомври, септември и август 2022 г. размерът се ограничава до максималния - 1950 лв., или общо:
1950 лв. + 1950 лв. + 1950 лв. + 1950 лв. + (1000 лв. + 380 лв.) + 810 лв. = 9990 лв.

Това е размерът на отпуснатото гарантирано вземане. Сумата, която ще получи лицето, се определя като разлика между размера на отпуснатото гарантирано вземане и размера на удържаните данъци и запори (ако има запори).

ПРИМЕР 2: Определяне размера на гарантираното вземане на работник с прекратено правоотношение през последните 36 месеца, предхождащи месеца на вписване на съдебното решение, който има начислени и неизплатени само парични обезщетения (чл. 22, ал. 3 от ЗГВРСНР).

Трудовото правоотношение на лицето е прекратено, считано от 10.09.2022 г. Лицето е получило дължимите си до датата на прекратяване на трудовото правоотношение заплати, но работодателят му е начислил, но не е изплатил следните парични обезщетения:

 • парично обезщетение по чл. 221 от Кодекса на труда за неспазено предизвестие в размер на 1200 лв.;
 • парично обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда за неизползван отпуск в размер на 1745 лв.

Гарантираното вземане на това лице се състои от начислените, но неизплатени обезщетения (в конкретния случай – 2945 лв.), но не повече от четири минимални работни заплати, установени за страната към датата на прекратяване на трудовото правоотношение (към 10.09.2022 г. размерът на минималната работна заплата е 710 лв.):

 - 4 x 710 лв. = 2840 лв.

Това е размерът на отпуснатото гарантирано вземане. Сумата, която ще получи лицето, се определя като разлика между размера на отпуснатото гарантирано вземане и размера на удържаните данъци и запори (ако има такива).

Това е размерът на отпуснатото гарантирано вземане. Сумата, която ще получи лицето, се определя като разлика между размера на отпуснатото гарантирано вземане и размера на начислените данъци и запори (ако има такива).