Въпрос: Какъв е срокът за издаване на удостоверение за прекратяване дейността на осигурителя?

Удостоверението за прекратяване дейността на осигурителя се издава след извършена проверка по разходите на ДОО, съгласно чл. 30 от Инструкция № 1 от 03.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионната дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт.

Въпрос: Каква е процедурата по предаване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник?

Предаването на ведомости за заплати и трудовоправни документи се извършва въз основа на подадено заявление по образец в ТП на НОИ (регионален архивен център) със съответните приложени документи: за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – удостоверения от регистъра на ЮЛНЦ към съответния окръжен съд; за едноличните търговци, търговските дружества, ЮЛНЦ и кооперациите, обявени в несъстоятелност – съдебно решение за обявяване в несъстоятелност (оригинал или заверено копие) със заверка за дата на влизане в сила. Повече информация по процедурата може да намерите в  рубрика "Физически лица/Осигурителен архив" на сайта на НОИ.

Въпрос: В кои случаи НОИ издава удостоверения по чл. 5, ал. 10 от КСО и Агенцията по вписванията ги изисква? Кои са случаите, в които такива удостоверения не се изискват от Агенцията по вписванията и съответно – НОИ не ги издава?

НОИ издава удостоверения по чл. 5, ал. 10 от КСО при:

 • заличаване на търговци, юридически лица с нестопанска цел и техните   клонове от съответните регистри;
 • заличаване на едноличен търговец, по чиято партида в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е  вписано прехвърляне на търговско предприятие без едновременното му заличаване с прехвърлянето.

НОИ не издава удостоверения по чл. 5, ал. 10 от КСО при:

 • прехвърляне на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон;
 • прехвърляне на търговско предприятие, когато едновременно с него е заявено и заличаване на отчуждителя – едноличен търговец.
Въпрос: Може ли заявлението да се подаде по електронен път, когато осигурителят няма наети лица и не води ведомости?

Заявлението може да се подаде по електронен път с въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ, идентификационен код на осигурителя (ИКО) за лицата с БУЛСТАТ/ЕИК или чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

Въпрос: Приемат ли се в териториалните поделения на НОИ ведомости за заплати в електронен вид?

От началото на 2021 г. в ТП на НОИ се приемат ведомости за заплати и трудовоправни документи в електронен вид, които са съставени, водени и съхранявани от осигурителя само като електронни документи. В този случай се съблюдава изпълнението на следните условия: ведомостите за заплати – да са съставени след 01 януари 2002 г., а трудовоправните документи – да са съставени след 01.01.2017 г.

Въпрос: В случаите, когато седалището на осигурителя е различно от мястото, където е развивал дейност, къде следва да предаде ведомостите?

Когато през продължителни периоди от време осигурителят е осъществявал дейност на територията на ТП на НОИ, различно от ТП на НОИ по седалището му, документите могат да бъдат предадени в ТП на НОИ на чиято територия е осъществявана дейността. За целта осигурителят – юридическо лице или едноличен търговец, следва да подаде заявление за промяна на ТП на НОИ, в което да се осъществи приемателно-предавателната процедура. Заявлението се подава едновременно със заявлението по чл. 5, ал. 10 от КСО в ТП на НОИ по седалище на осигурителя. Промяната на ТП, в което да бъдат предадени ведомостите за заплати и трудовоправните документи се извършва след издадена заповед от управителя на НОИ.

Въпрос: Какви документи са необходими при заличаване на осигурител – физическо и юридическо лице?

Писмено заявление по образец, който може да се изтегли от раздел "Формуляри/Формуляри и образци за осигурителен архив" на интернет страницата на НОИ, или да се получи на място в териториално поделение на НОИ или регионален архивен център.

Към заявлението се прилагат:

 • за прекратените юридически лица с нестопанска цел – удостоверения от регистъра на ЮЛНЦ към съответния окръжен съд;
 • за ЕТ, търговските дружества, ЮЛНЦ и кооперациите, обявени в несъстоятелност – съдебно решение за обявяване в несъстоятелност (оригинал или заверено копие) със заверка за дата на влизане в сила.
Въпрос: В кое териториално поделение на НОИ едноличният търговец следва да подаде заявление за предаване на ведомостите?

Едноличните търговци подават заявление за предаване на ведомостите по постоянния си адрес или по седалището им.

Въпрос: В какъв срок от прекратяване на дейността трябва да уведомя НОИ?

Осигурителят следва да подаде заявление в 30-дневен срок от датата на прекратяване на дейността.

Въпрос: Откъде трябва първо да се снабдя с документ за заличаване на осигурител – от НАП или НОИ?

Няма установен ред, но се препоръчва първо лицето да се снабди с документа от НОИ.

Въпрос: Какъв е срокът на валидност на удостоверението за заличаване на осигурител?

Срокът на валидност на удостоверението по чл. 5, ал. 10 от КСО е дванадесет месеца, считано от датата на издаването.

Въпрос: В случай, че лицето е получило удостоверението от НОИ за заличаване на осигурител, но не успява да подаде документа в Агенцията по вписванията в 12-месечния срок на валидност (напр. поради заболяване), необходимо ли е отново да подава заявление?

В случаи, когато издаденото удостоверение е с изтекъл срок на валидност при неприключила процедура по заличаване на осигурителя е необходимо да се подаде ново заявление в съответното териториално поделение на НОИ. След извършване на проверка от контролните органи на ТП на НОИ за актуално състояние към датата на новото заявление се издава удостоверение със срок на валидност дванадесет месеца от датата на издаването му.

Въпрос: Предават ли се на съхранение в НОИ трудови и осигурителни книжки?

В осигурителния архив на НОИ се приемат за съхранение както ведомостите за заплати на прекратения осигурител, така и трудовоправните документи, вкл. неполучените от лицата трудови и осигурителни книжки.

Въпрос: Кои документи подлежат на предаване в ТП на НОИ?

Подлежащи на предаване в ТП на НОИ са следните документи:

Ведомости за заплати и трудовоправни документи на осигурители, които са прекратили дейността си без правоприемник, както и документи, въз основа на които се установява стаж и доход на лицата, работили в организациите по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Когато възнагражденията са изплащани по банков път, към ведомостите се прилагат:

 • платежни нареждания с приложен списък с имената на служителите, подписан от представителя на осигурителя;
 • фишове за възнаграждения и други документи, удостоверяващи начисляването или изплащането на възнагражденията.

Трудовоправни документи:

 • трудови договори;
 • допълнителни споразумения;
 • заповеди за назначаване;
 • допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване;
 • заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни годишно;
 • заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения;
 • трудови книжки;
 • издадени удостоверения;

- протоколи за приети и изплатени възнаграждения от осигурители в   несъстоятелност;

- други документи, въз основа на които може да се установи осигурителен стаж и доход, категория труд на лицата и др.

Въпрос: В какъв срок контролните органи на НОИ извършват проверка на осигурителите, които ще се заличават? Осигурителите, които не са имали наети лица и не са водили ведомости също ли подлежат на такава проверка?

Законоустановеният срок за извършване на проверка от контролните органи на ТП на НОИ е 30 дни, като на проверка подлежат всички осигурители.

Въпрос: В кои архивни центрове се съхраняват ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, приети от ТП на НОИ?

Регионални архивни центрове, в които се съхраняват ведомости на повече от едно ТП на НОИ

Регионален архивен център Съхранява документи на:
Пловдив
тел. 032 656990; 0882186990

Пловдив, Пазарджик, Смолян

Невестино
тел. 078 558000; 078 559285
София град, София област, Кюстендил, Перник, Благоевград
Търговище
тел. 0601 60900; 0882188830
Варна, Търговище, Разград
Тетевен
тел. 0678 56210; 0882189270
Ловеч, Велико Търново, Габрово, Плевен
Силистра
тел. 086 815075; 0882188675
Силистра, Добрич
Враца
тел. 092 678560; 0882185340
Враца, Видин, Монтана

Минерални бани

тел. 0882 91 23 38; 0882 91 23 39

Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол, Бургас