Как се преизчисляват пенсиите, считано от 1 октомври 2022 г.?

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2021 г. вкл., се преизчисляват от 01.10.2022 г. на две стъпки:

  1. Определя се условен размер на пенсията към годината на отпускането ѝ (изключение – за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г., се определя стартов размер за целите на преизчисляването към 2008 г.).
  2. Полученият размер се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Размерът на пенсията към годината на отпускане се изчислява, като: средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножи с индивидуалния коефициент на лицето и с продължителността на осигурителния стаж на лицето, умножен със съответния процент за годините и месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията (тежест на стажа).

По-конкретно: При определянето на стартовия размер на пенсията за целите на преизчисляването се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. Изключение е предвидено за пенсиите, отпуснати с начална дата до края на 2007 г. – за тях размерът се определя на базата на средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. (398,17 лв.), с който са отпускани в началото на 2008 г. и с който са преизчислени трудовите пенсии от 1 октомври 2008 г. Индивидуалният коефициент и общата продължителност на зачетения осигурителен стаж се вземат предвид със стойностите им към 30.09.2022 г. – по този начин се отчитат всички преизчислявания на пенсията след отпускането ѝ на базата на допълнително придобития или зачетен осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането. Прилага се тежест на осигурителния стаж, каквато законодателството е предвиждало при отпускането на пенсията. До 01.04.2009 г. всяка година осигурителен стаж се умножава по 1 на сто, а от тази дата процентът става 1,1. От 1 юли 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж става 1,126 на сто, от 1 юли 2018 г. – 1,169 на сто, от 1 юли 2019 г. до 24.12.2021 г. – 1,2 на сто, а от 25.12.2021 г. – 1,35 на сто за годините осигурителен стаж без превръщане, като тежестта от 1,2 на сто се запазва за разликата до общата продължителност на зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд. За всеки месец осигурителен стаж се прилага пропорционална част от съответния процент. Така определеният стартов размер на пенсията се увеличава чрез модифициран модел на "швейцарското правило". По-конкретно – за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, размерът се увеличава, като се прилага процент, представляващ: – 100% от нарастването на осигурителния доход през предходната календарна година или – 100% от нарастването на индекса на потребителските цени през предходната календарна година. За всяка година се прилага по-високият от двата процента. За периода от 2008 г. до 2022 г. само през 2010 г. по-висок е инфлационният индекс, а за всички останали години ще се взема предвид процентът на нарастване на осигурителния доход.

Примери:

Примери:

За пенсия, отпусната на 01.03.2005 г., се определя стартов размер със средномесечен осигурителен доход за страната 398,17 лв. (за 2007 г.), с актуални към 30.09.2022 г. данни за индивидуалния коефициент и за продължителността на зачетения осигурителен стаж в години и месеци, умножени с процент 1, приложим към 2008 г. Така полученият размер се увеличава за всяка година от 2009 до 2022 със съответните проценти, определени за годините от 2008 до 2021 г.

За пенсия, отпусната на 01.03.2011 г., се определя стартов размер със средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, с актуални към 30.09.2022 г. данни за индивидуалния коефициент и продължителността на зачетения осигурителен стаж в години и месеци, умножени с процент 1,1, приложим към 01.03.2011 г. Така полученият размер се увеличава за всяка година от 2012 до 2022 със съответните проценти, определени за годините от 2011 до 2021 г.

За пенсия, отпусната на 01.03.2019 г., се определя стартов размер със средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, с актуални към 30.09.2022 г. данни за индивидуалния коефициент и продължителността на зачетения осигурителен стаж в години и месеци, умножени с процент 1,169, приложим към 01.03.2019 г. Така полученият размер се увеличава за всяка година от 2020 до 2022 със съответните проценти, определени за годините от 2019 до 2021 г.

 

Преизчисленият размер на пенсията към 01.10.2022 г. се сравнява с размера ѝ към 30.09.2022 г. Когато преизчисленият размер на пенсията и размерът ѝ към 30.09.2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер, т.е. пенсията или се преизчислява, или запазва размера си от преди преизчисляването.