Въпрос: Как се изчисляват обезщетенията за безработица, ако човек е работил в повече от една държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария?

Обезщетенията за безработица се изчисляват и изплащат само от една страна, която решава, съгласно собственото си законодателство кой и при какви условия има право на обезщетение за безработица, в какъв размер ще ги получава и за какъв период от време. Правото на ЕС гарантира, че:

  1. Вие ще имате право на обезщетение за безработица при същите условия като гражданите на страната, която Ви изплаща обезщетения. По принцип това е последната страна, в която сте работили (освен ако не живеете в друга страна).
  2. Институциите трябва да вземат предвид периодите на осигуряване или заетост в други страни, ако това е необходимо, за да получите право на обезщетения.
Въпрос: Как мога да удостоверя периоди на заетост или осигуряване в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария?

Можете да поискате от институциите на страните, в които сте работили, преносим документ U1. Този преносим документ ще позволи на институцията, която обработва Вашето заявление, да вземе предвид периоди на осигуряване и заетост в други страни. За повече информация вижте „Процедури”.

Ако не изпратите този документ на институцията, обработваща Вашето заявление, тя ще получи нужната информация от другите страни по електронен път.

Въпрос: Как да поискам обезщетение за безработица като трансграничен работник (или пограничен работник)?

Ако работите в една държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, но живеете в друга от тях и се връщате там всеки ден или поне веднъж седмично, Вие сте трансграничен работник или „пограничен работник“ по смисъла на определението в член 1 (е) от Регламент (ЕО) 883/2004.

Това означава, че ако изгубите работата си, ще трябва да се регистрирате в службите по заетостта и да поискате обезщетение за безработица в страната, в която пребивавате.

Институциите ще обменят по електронен път информацията за Вашата последна професионална дейност. Можете също да поискате от институциите на страните, в които сте работили, преносим документ U1, съдържащ тази информация. Представянето на този документ на службите по заетостта в страната, в която пребивавате, може да ускори вземането на решение по Вашето заявление.

Европейското право приема, че ще имате по-големи шансове да си намерите работа в страната, в която живеете, затова позволява на безработни трансгранични работници да се връщат в страната, в която пребивават, и да не се „прехвърлят“ към службите по заетост на друга страна.

Въпрос: Как ще бъдат изчислени моето обезщетение за безработица при положение, че съм трансграничен (пограничен) работник?

Въпреки че не сте платили никакви вноски на институцията в страната по последния престой, за работата Ви там, Вие ще получите обезщетение все едно че сте били осигурен в тази страна.

Ако размерът на обезщетенията за безработица зависи от предишния Ви трудов доход, институцията, която предоставя обезщетението, ще направи изчислението въз основа на дохода, който реално сте получили в последната страна, в която сте работили.

Въпрос: Като трансграничен работник (или пограничен работник) мога ли да се регистрирам в службите по заетостта на страната, където съм работил преди?

Като трансграничен работник единствената страна, която може да Ви предостави обезщетение за безработица, е страната, в която пребивавате. Затова трябва да се регистрирате в службите по заетостта там. Ако искате да търсите работа в последната страна, където сте работили преди, като допълнителна стъпка можете да се регистрирате и в службите по заетостта в нея.

Тогава ще трябва да спазвате процедурите за контрол и задълженията в двете страни. Тъй като обезщетенията винаги се плащат от Вашата страна на пребиваване, задълженията и дейностите по търсене на работа там имат предимство.

Въпрос: Живея постоянно в страна, различна от тази, в която работя, като се връщам в дома си по-рядко от веднъж седмично. Как да поискам обезщетение за безработица?

Ако живеете в държава от ЕС, различна от тази, в която работите, и се връщате там по-рядко от веднъж седмично (т.е. Вие не сте пограничен работник), имате две възможности: можете да се регистрирате в службите по заетостта и да поискате обезщетение за безработица в последната страна, в която сте работили, или можете да се върнете във Вашата страна, за да търсите работа и да получавате обезщетение за безработица там.

Във всеки случай изчисляването на обезщетенията Ви за безработица се основава на трудовия доход, който сте получили на последното Ви работно място в страната, в която сте работили.

Освен това имате и възможност първо да се регистрирате и да поискате обезщетение в последната страна, в която сте работили, а след това да се върнете в страната, в която пребивавате, като прехвърлите обезщетенията си за безработица (вижте по-долу).

Въпрос: Как да разбера коя е страната на пребиваване в моя случай?

Вашата страна на пребиваване е мястото, където живеете обикновено, с други думи там, където се намира центърът на интереси на Вашите дейности.

Предоставен е списък с критерии, за да бъде по-лесно на институциите за социална сигурност да преценят коя страна трябва да се счита за място на пребиваване във Вашия случай. Сред тях са: продължителността на Вашия престой на територията на страните, за които става въпрос; семейното Ви положение и връзки; жилищното Ви положение и доколко постоянно е то; мястото, където развивате професионалната или нестопанската си дейност; характеристиките на Вашата професионална дейност; къде пребивавате за целите на данъчното облагане; ако сте студенти - какъв е източникът на Вашите доходи.

Във всеки случай решението за това коя страна да бъде считана за място на пребиваване във Вашия случай ще бъде взето от институциите за социална сигурност, а не от вас.

Въпрос: Мога ли да си търся работа в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария и да продължа да получавам обезщетение за безработица?

Ако искате да си търсите работа в страна, различна от тази, която Ви плаща обезщетение за безработица, можете да прехвърлите или „експортирате“ тези обезщетение за ограничен период от време (вижте условията по-долу).

Въпрос: Колко дълго мога да получавам обезщетение за безработица в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария?

При известни условия (вижте по-долу) можете да получавате обезщетение за безработица в продължение на три месеца, считано от датата, от която не сте на разположение на службите по заетостта на страната, която Ви плаща обезщетенията. Компетентната служба или институция на тази страна може да удължи този срок максимум до шест месеца.

За да бъдете сигурни, че няма да изгубите обезщетенията за безработица, трябва да кандидатствате за удължаване на срока преди изтичането на първите три месеца. Националните власти не са задължени да удължат срока. Решението им ще се основава на оценка на обстоятелствата във Вашия случай.

Въпрос: Какви условия трябва да изпълня, за да получавам обезщетение за безработица в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария?
  1. Трябва да сте на разположение на службите по заетостта в страната, която Ви плаща обезщетения, в срок от поне четири седмици след като сте останал без работа.
  2. Трябва да кандидатствате за издаване на преносим документ U2 от Националния осигурителен институт. Този документ ще Ви позволи да се регистрирате в служба по заетостта в чужбина. За повече информация вижте „Процедури”.
  3. В срок от седем дни от Вашето заминаване трябва да се регистрирате в службите по заетостта на страната, в която искате да си търсите работа. Тогава ще трябва да се съобразявате със задълженията и процедурите за контрол, установени от службите по заетостта там.
  4. Ако не можете да си намерите работа, трябва да се върнете преди изтичането на периода, посочен във Вашия преносим документ U2. Ако се върнете по-късно без изричното разрешение на службите по заетостта на страната, която Ви плаща обезщетения, ще изгубите оставащите обезщетения.
Въпрос: Мога ли да продължа да получавам обезщетение за безработица, когато се върна в страната, която плаща обезщетенията ми?

Ако се върнете в страната, която Ви плаща обезщетения, в рамките на периода, посочен от службата по заетостта във Вашия преносим документ U2, можете да продължите да получавате обезщетенията за безработица, които са Ви били предоставени. Ако се върнете след изтичането на уговорения период, можете да изгубите правото си на тези обезщетения.

Въпрос: Какво ще стане, ако се върна в страната, която ми плаща обезщетение за безработица преди края на периода, посочен от службата по заетостта?

Ако се върнете в страната, която Ви плаща обезщетения, в рамките на периода, посочен от службата по заетостта във Вашия преносим документ U2, можете да продължите да получавате обезщетенията за безработица, които са Ви били предоставени.

Също така можете да решите да отидете в друга страна, за да потърсите работа там и да продължите да получавате обезщетения при условие, че целият Ви престой в чужбина не надхвърля 3 месеца (може да бъде удължен от Вашата институция до 6 месеца).

Въпрос: Коя страна е отговорна за предоставянето на обезщетения за болест, пенсии, семейни обезщетения и др., ако получавам обезщетения за безработица в моята страна?

Ако се върнете във Вашата страна (страната на пребиваване) след като сте работили в чужбина, и тази страна Ви плаща обезщетения за безработица, тя ще бъде отговорна и за останалите Ви права в сферата на социалната сигурност. Дори ако сте били осигурявани в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария по време на последния период, в който сте работили, страната, която Ви плаща обезщетение за безработица, става компетентна в случая.

Въпрос: Какво ще стане, ако претърпя злополука, докато си търся работа в чужбина? Здравната ми застраховка ще бъде ли в сила?

Ако получавате обезщетение за безработица от страната, в която сте станали безработен, здравната Ви застраховка ще бъде валидна в другите държави от ЕС. Вие и Вашето семейство ще имате право на лечение, но ще трябва да покажете Вашата Европейска здравноосигурителна карта. Ако все още нямате такава, можете да кандидатствате за издаването й пред Националната здравоносигурителна каса.

Въпрос: Какъв преносим документ ми е нужен за удостоверяване на периоди на осигуряване в други страни, за да кандидатствам за обезщетение за безработица (преносим документ U1)?

Какъв преносим документ ми е нужен за удостоверяване на периоди на осигуряване в други страни, за да кандидатствам за обезщетение за безработица (преносим документ U1)?

Отговор: Преносимият документ U1 удостоверява периодите Ви на осигуряване в друга държава от ЕС, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията Ви за безработица.

Можете да го получите в националната служба по заетост на последната страна/последните страни, където сте работили, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която ще кандидатствате за обезщетение.

Този преносим документ съответства на предишния формуляр E301

Въпрос: Какъв преносим документ ми е нужен, за да получавам обезщетенията си за безработица, докато си търся работа в друга страна от ЕС (преносим документ U2)?

Преносимият документ U2 е разрешението, което Ви е нужно, за да прехвърлите Вашите обезщетения за безработица. Можете да го получите в националната служба по заетост на страната, в която сте останали без работа, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която искате да си търсите работа.

Този преносим документ съответства на предишния формуляр E303.

Въпрос: Какво означава, ако получа преносим документ U3?

Преносимият документ U3 е предупреждение от приемащата институция в страната, в която си търсите работа. Това означава, че тази институция е предупредила институцията в страната, която плаща обезщетенията Ви за безработица, че Вашето положение се е променило и че тези промени трябва да бъдат взети под внимание с оглед на преразглеждане на плащането на Вашето обезщетение.

Преносимият документ U3 се изпраща като предупреждение, че Вашите обезщетения могат да бъдат намалени или спрени в резултат на обмена на информация между институциите. Ако получите преносим документ U3, трябва да се свържете с институция във Вашата страна, за да проверите дали положението Ви се е променило. За повече информация вижте „Процедури”.