Въпрос: На какви обезщетения за болест имам право, когато се преместя в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария?

В националното законодателство на всяка страна е посочено какви обезщетения се предоставят и при какви условия. Правилата на ЕС за координация гарантират, че когато се премествате в друга държава от ЕС, ще бъдете третирани по същия начин като гражданите на тази държава.

Вие имате право на обезщетения в натура за болест в държавата, където пребивавате, съгласно условията, които се прилагат там, без значение къде сте осигурен.

Същевременно получавате парични обезщетения от държавата, в която сте осигурен, без значение къде живеете.

Въпрос: Какво представляват паричните обезщетения и коя страна ги предоставя?

Паричните обезщетения обикновено заместват доход (заплата), която не се изплаща поради болест или майчинство/бащинство. Обезщетенията, предоставяни в определени случаи, например когато болен човек или човек с увреждания е зависим от помощта на друго лице, също могат да се разглеждат като парични обезщетения за болест.

Размерът и продължителността на изплащане на тези обезщетения зависят изцяло от законодателството на страната, в която сте осигурени. Обикновено всички парични обезщетения се изплащат пряко от компетентната институция в тази страна. За повече информация по отношение на паричните обезщетения следва да се обръщате към териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Въпрос: Какво представляват обезщетенията в натура и коя страна ги предоставя?

Обезщетенията в натура представляват предоставяне, пряко заплащане или възстановяване на разходите за лечение и свързани с него продукти (например лекарства) и услуги. С други думи, обезщетенията в натура понякога се предоставят под формата на парични средства, например когато получавате плащане, с което се възстановяват разходите за лечение.

По правило тези обезщетения се предоставят от страната, където пребивавате постоянно или временно, все едно че сте осигурени там. Това може да е във Ваша полза или ущърб в сравнение със законодателството в страната, където в действителност сте осигурени.

Всички процедури, срокове и условия за предоставяне на обезщетения се определят съгласно законодателството на всяка държава. За повече информация по отношение на обезщетенията в натура следва да се обръщате към Националната здравноосигурителна каса.