Въпрос: От коя дата се изплаща паричното обезщетение на безработната съпруга на военнослужещ, който е преместен от едно населено място в друго или участва в международна операция?

Паричното обезщетение на безработните съпруги на военнослужещите се изплаща от датата на преместването или заминаването на военнослужещия в международна операция или мисия, ако регистрацията на съпругата като безработно лице в Агенцията по заетостта е направена в едномесечен срок от датата на преместването или заминаването.

Ако регистрацията на съпругата като безработно лице в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на този срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за оставащия период.
Когато трудовото правоотношение на съпругата на военнослужещия е прекратено след преместването на военнослужещия или заминаването му в мисия, а регистрацията в Агенцията по заетостта е направена в едномесечен срок от преместването/заминаването, паричното обезщетение се изплаща от датата на прекратяване на трудовото правоотношение за оставащия период.

Пример 1:

Военнослужещият е преместен в новото населено място, считано от 01.09.2022 г. Трудовото правоотношение на съпругата му е прекратено от 31.08.2022 г. и тя се е регистрирала като безработна в Агенцията по заетостта на 15.09.2022 г. Обезщетението се отпуска за периода от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.

Пример 2:

Военнослужещият е преместен в новото населено място, считано от 01.09.2022 г. Трудовото правоотношение на съпругата му е прекратено от 31.08.2022 г. и тя се е регистрирала като безработна в Агенцията по заетостта на 05.10.2022 г. Обезщетението се отпуска за периода от 05.10.2022 г. до 31.08.2023 г.

Пример 3:

Военнослужещият е преместен в новото населено място, считано от 01.09.2022 г. Трудовото правоотношение на съпругата му е прекратено, считано от 26.09.2022 г., а регистрацията й като безработна в Агенцията по заетостта е направена на 29.09.2022 г. Обезщетението се отпуска за периода от 26.09.2022 г. до 31.08.2023 г.

Пример 4:

Военнослужещият е преместен в новото населено място, считано от 01.09.2022 г. Трудовото правоотношение на съпругата му е прекратено, считано от 26.09.2022 г., а регистрацията й като безработна в Агенцията по заетостта е направена на 05.10.2022 г. Обезщетението се отпуска за периода от 05.10.2022 г. до 31.08.2023 г.

Въпрос: Може ли паричното обезщетение по чл. 230 и чл. 231 ЗОВСРБ да се получава едновременно и на двете основания, както и с парично обезщетение за безработица по КСО?

Тъй като в нормативната уредба на тези обезщетения не е предвидена изрична забрана за едновременното им получаване, няма пречка, при възникване на определени обстоятелства, основание за отпускане и на друг вид обезщетение от посочените по време на получаване на някое от тях, двете да се получават едновременно.

Някои от възможните хипотези, при реализиране на които лицето ще има право на получаване на повече от едно от посочените обезщетения за един и същи период, са следните:

  • на безработна съпруга/съпруг с отпуснато обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО се отпуска и изплаща и обезщетение по чл. 231 от ЗОВСРБ, ако съпругът/съпругата - военнослужещ участва в международна операция или мисия;
  • съпругата/съпругът с отпуснато обезщетение на основание чл. 230 от ЗОВСРБ, има право и на обезщетение и по чл. 231 от закона, ако преместеният от едно в друго населено място военнослужещ замине за участие в международна операция или мисия.