Въпрос: В случай, че имам трудова книжка с вписан трудов стаж, необходимо ли е да ми се издаде удостоверение за осигурителен стаж, което да послужи при пенсиониране?

Когато вписаната продължителност на трудовия стаж в трудовата книжка е заверена с подписите на главен счетоводител и ръководител на предприятието, и е подпечатана с печата му, не е необходимо да се издава удостоверение. Осигурителният стаж ще се зачете по надлежно оформената трудова книжка.

Въпрос: Какви данни е необходимо да съдържа заявлението за издаване на удостоверение за осигурителен стаж/доход. Какви документи се прилагат към заявлението?

Заявлението е образец, който може да се изтегли от сайта на НОИ, раздел  „Формуляри“/„Формуляри и образци за осигурителен архив“, или да се получи на място в териториално поделение на НОИ или регионален архивен център.

В заявлението се вписват следните данни:

 • трите имена, ЕГН, адрес;
 • вид на исканото удостоверение;
 • целта за издаване на документа, а когато ще се ползва в чужбина се уточнява държавата, където да послужи и дали ще се легализира издаденият документ;
 • наименованието на осигурителя;
 • период на положения стаж и период, за който се иска удостоверението, и заемани длъжности;
 • идентичност на имена (при необходимост);
 • трите имена на член-кооператора, в чието домакинство е работило лицето;
 • период на наборна военна служба (за мъжете);
 • период на майчинство (за жените).

Документи, които се прилагат:

 • копие от трудова книжка (при наличие);
 • документ за идентичност на имена, издаден от общината (при необходимост);
 • удостоверение за наследници, когато заявлението се подава от наследниците;
 • копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице, съгласно чл. 18 от АПК. Не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено, в случай че  упълномощеното лице е родител, съпруг или дете. В пълномощното задължително се посочва родствената връзка.
Въпрос: Какъв е срокът за издаване на удостоверения за осигурителен стаж/доход и начинът на получаването им?

Удостоверенията за осигурителен стаж/доход се издават безплатно, в срок до  30 дни. Удостоверенията се получават:

 • лично или от упълномощено лице. Не е необходимо  пълномощното да е нотариално заверено, в случай че  упълномощеното лице е родител, съпруг или дете. В пълномощното задължително се посочва родствената връзка;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път на посочен e-mail адрес.
Въпрос: Какъв е редът за изготвяне на удостоверения, които да послужат при отпускане на наследствени пенсии?

Удостоверения за осигурителен стаж/доход, необходими при отпускане на наследствени пенсии се издават въз основа на подадено в териториално поделение на НОИ (регионален архивен център) заявление по образец, който може да се намери на интернет страницата на НОИ или да се получи на място в ТП. Към заявлението се прилага удостоверение за наследници  и  копие от трудовата книжка на наследодателя (при наличие).

Въпрос: Защо в изготвените от осигурителния архив на НОИ удостоверения за осигурителен стаж не се вписва категорията труд и от кого се определя тя?

Категория на трудовия стаж се вписва в удостоверението, само ако има данни във ведомостите за заплати и трудовоправните документи на осигурителя.  Преценката за категорията на положения труд се извършва от дирекция/отдел “Пенсии” въз основа на представени от лицето оригинални документи за осигурителен стаж.

Въпрос: Как се доказва трудов стаж пред Бюрата по труда?

Трудов стаж пред Бюрата по труда се доказва с издадено от ТП на НОИ удостоверение Обр. УП-13, в което се вписва трудовият стаж по изрично декларирано искане от лицето.

Въпрос: Има ли единна информационна система, съдържаща данни за приети осигурители, прекратили дейност без правоприемник?

На интернет страницата на НОИ в раздел Физически лица/Осигурителен архив е публикувана “Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ ведомости за заплати”. Достъпът до справката е свободен.

Въпрос: В случай, че няма данни за лицето в предадените в НОИ ведомости за заплати, какъв е редът за доказване на трудов стаж?

Издава се удостоверение Обр. УП-17, което да послужи пред съда за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Удостоверението се издава въз основа на подадено в ТП на НОИ заявление по образец, който се намира в раздел “Формуляри” на интернет страницата на НОИ. Може да се получи и на място в ТП на НОИ или регионален архивен център. Заявлението се подава лично или чрез упълномощено лице, съгласно чл. 18 от АПК (не е необходимо  пълномощното да е нотариално заверено, в случай че  упълномощеното лице е родител, съпруг или дете. В пълномощното задължително се посочва родствената връзка).

Заявлението може да се подаде във всяко ТП на НОИ или регионален архивен център, независимо къде се съхраняват ведомостите, както и по електронен път по реда на ЗЕУ.

Въпрос: Какво се случва с осигурителния стаж, когато осигурителят не е предал ведомости за заплати в НОИ и липсва информация за местонахождението им, а лицето няма възможност да намери свидетели при издадено УП-17?

Когато в ТП на НОИ не са приети ведомостите на предприятието, няма  информация относно правоприемник и негов адрес, в случай, че лицето не може да намери свидетели, по представеното в съда удостоверение УП-17, ще се даде ход на делото, но районният съд ще реши дали да признае стажа. 

Въпрос: Каква е таксата за издаване на удостоверения за осигурителен стаж/доход?

Удостоверенията за осигурителен стаж/доход се издават безплатно. Дубликат на издадено удостоверение се заплаща, съгласно Тарифа на услугите в НОИ

Удостоверенията за осигурителен стаж/доход се издават безплатно. Дубликат на издадено удостоверение се заплаща, съгласно Тарифа на услугите в НОИ –  www.nssi.bg - Банкови сметки и тарифи на услугите в НОИ.

Въпрос: Какъв е срокът на валидност на удостоверенията за осигурителен стаж и осигурителен доход?

Удостоверенията за осигурителен стаж и осигурителен доход нямат срок на валидност.

Въпрос: Къде следва да бъде подадено заявлението за издаване на удостоверение за осигурителен стаж/доход когато ведомостите на прекратен осигурител се съхраняват в ТП на НОИ (регионален архивен център) на територията на друг областен град?

Заявлението може да се подаде в най-близкото ТП на НОИ или регионален архивен център, независимо от местоживеенето на заявителя и независимо къде се съхраняват документите на прекратения осигурител

Въпрос: В ТП на НОИ попълват ли формуляра по образец на Инспекцията по труда за възстановяване на трудов стаж?

В ТП на НОИ не се попълва формулярът по образец за възстановяване на трудов стаж. Издават се удостоверения за трудов/осигурителен стаж, които служат пред Инспекцията по труда за възстановяване на трудови книжки.

Въпрос: Когато има разминаване между данните по удостоверение за осигурителен стаж/доход, издадено от осигурителния архив на НОИ и данните в Регистъра на осигурените лица (РОЛ), кои данни ще се ползват при пенсиониране?

Преценката относно зачитане на осигурителния стаж/доход при пенсиониране се извършва от длъжностните лица, на които е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ въз основа на представени от лицето оригинални документи за осигурителен стаж/доход в административното производство по отпускане на пенсия.

Въпрос: Имам незаверена осигурителна книжка. Осигурителят е прекратил дейност и е предал ведомости в НОИ. Кой следва да завери осигурителната книжка в този случай?

В този случай се издава удостоверение за осигурителен доход Обр. УП-15.

Въпрос: Работил съм в ТКЗС и поисках да ми се издаде удостоверение за заплатата, която съм получавал. Оказа се, че не са приети ведомости за целия период, през който съм работил. Получих информация, че за времето, за което няма данни за брутното трудово възнаграждение в образеца може да се посочи средно брутно трудово възнаграждение за щатен служител в ТКЗС. Тъй като в издаденото ми удостоверение не са посочени такива данни, мога ли да ползвам това удостоверение при пенсиониране?

В случаите, когато от прекратения осигурител не е приета пълната документация и във ведомостите няма данни за изплатените на лицето възнаграждения,  няма приети други документи, доказващи изплащането на възнагражденията, в удостоверението за осигурителен доход Обр. УП-15 се посочва минималната работна заплата за страната (МРЗ) за съответния период. Документът се издава по този начин, при условие, че стажът за същия период е надлежно оформен, съгласно изискванията на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) – продължителността на трудовия стаж е заверена с подписите на главен счетоводител и ръководител на предприятието, и подпечатана с печата му.