Издаване на осигурителна книжка за периоди преди 31.12.2015 г.

Осигурителният стаж на самоосигуряващите се лица се удостоверява и заверява в осигурителни книжки за времето до 31.12.2015 г.

На основание отмяната на чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 01.07.2015 г. е отменено издаването на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Съгласно § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 45 от 05.03.2015 г. за изменение и допълнение на наредбата, самоосигуряващите се лица могат да поискат издаването и заверяването на осигурителни книжки, в случаите когато осигуряването им е започнало преди 1 юли 2015 г.

Териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица, започнали осигуряване преди 01.07.2015 г. Няма пречка тези лица да поискат издаване на осигурителни книжки и след тази дата.

Предвидена е възможност самоосигуряващите се лица да подадат заявление за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ по електронен път.

Осигурителните книжки се заверяват за периоди на осигуряване до 31.12.2015 г. Книжките са документът, с който самоосигуряващите се лица доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си за периоди до 31.12.2015 г. След тази дата осигурителен стаж и доход на самоосигуряващите се лица се зачита въз основа на данните налични в информационната система на НОИ.

Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се издават от съответното териториално поделение на НОИ по постоянен адрес или адрес на регистрация на дружеството, чрез което провеждат осигуряването си. Самоосигуряващите се лица сами трябва да се обърнат към териториалното поделение на НОИ за издаване на осигурителна книжка, като за целта е необходимо да представят:

  • документ за самоличност;
  • искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице - образец ОК-1.
Попълване на осигурителна книжка за периодите до 31.12.2015 г.

Осигурителните книжки се заверяват за периодите на осигуряване до края на 2015 г.

Самоосигуряващите се лица сами попълват страниците на осигурителните си книжки.

За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката - лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината, за които са внесени осигурителни вноски. Вписва се избраният месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителните вноски, както и размерът на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващия се – за фонд “Пенсии” или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”. Попълват се както следва:

- в колона 2 – работни дни за всеки месец от годината, зачетени за осигурителен стаж.

За самоосигуряващите се лица осигурени за общо заболяване и майчинство, периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете или осиновяване на дете до 5-годишна възраст, които се зачитат за осигурителен стаж се вписват на гърба на лист едно и две от осигурителната книжка. Работните дни от посочените периоди се пренасят в колона 2 на лицевата страна на лист 1 и 2 и се включват в броя на дните, зачетени за осигурителен стаж.

- в колона 3 – избраният месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителни вноски;

- в колона 5 – размерът на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващите се лица – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт;

- в колона 7 – окончателен размер на осигурителния доход. Вписва се помесечно окончателният размер на осигурителния доход за съответната година. Окончателният размер на осигурителния доход включва дохода, върху който авансово са внасяни осигурителните вноски през годината, и дохода, върху който са довнесени осигурителните вноски по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО – включително дохода, получен за работа без трудово правоотношение извън дейността, за която е регистриран самоосигуряващият се.

В окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, който се вписва в осигурителната книжка, не се включват доходите, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО.

При ползване на отпуск поради временна неработоспособност и бременност и раждане в колона 5 на гърба на лист 1 и 2 от осигурителната книжка, в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, се вписва:

  • за периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. - размерът на паричното обезщетение, получено от самоосигуряващите се лица от средствата на държавното обществено осигуряване, върху което е внесена осигурителна вноска;
  • за периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2006 г. – размерът на дохода, от който е изчислено паричното обезщетение на самоосигуряващите се лица.

За времето след 31 декември 2006 г. доходът, от който е изчислено паричното обезщетение на самоосигуряващите се лица, се взема служебно от информационната система на НОИ при пенсиониране и не се вписва в осигурителните им книжки.

Удостоверяване на осигурителен стаж и доход

На основание чл. 41, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж и осигурителният доход на самоосигуряващите се лица се установяват с осигурителни книжки, в които се посочват времето, през което лицата са били осигурени, и доходът, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. За времето след 31 декември 2006 г. самоосигуряващите се лица могат да установяват осигурителен стаж и осигурителен доход и въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ. За времето след 1 януари 2016 г. самоосигуряващите се лица установяват осигурителен стаж и осигурителен доход само въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ (чл. 41, ал. 1, изр. трето от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).

Предвид цитираните разпоредби удостоверяване на осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващите се лица е както следва:

  • За периодите до 31.12.2015 г. осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се заверява в осигурителна книжка. Заверяването на книжките се извършва по постоянен адрес или адрес на регистрация на търговското дружество, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Осигурителните книжки се заверяват при прекратяване на осигуряването или по искане на самоосигуряващия се. Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от инспектор по осигуряването от съответното териториално поделение на НОИ.
  • За периодите от 01.01.2016 г. удостоверяването на осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се извършва служебно при пенсиониране. Удостоверяването на осигурителния стаж и осигурителния доход се извършва от инспектор по осигуряването от съответното териториално поделение на НОИ.

При необходимост от удостоверяване на осигурителния стаж и/или осигурителния доход на самоосигуряващото се лице, за периоди след 01.01.2016 г. пред други организации, Националния осигурителен институт издава удостоверение за зачетения му осигурителен стаж и доход.

Проверките за наличието на необходимите условия за удостоверяването на осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващите се лица (в т.ч. при заверка на осигурителна книжка) се извършват в информационната система на НОИ, като данните за внесените осигурителни вноски се получават служебно в НОИ от Национална агенция за приходите.

Осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица се удостоверява и зачита, при условие, че са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО.

На основание чл. 9, ал. 1, т. 4 от КCO, за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО, т.е. да са внесени осигурителните вноски върху авансовия месечен осигурителен доход, определен между минималния и максималния месечен размер на дохода, съгласно закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и деклариран с подаването на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“.

Това означава, че когато в информационната система на НОИ няма данни за определен окончателен размер на осигурителния доход за съответната календарна година, но са внесени авансовите осигурителни вноски за цялата година, за осигурителен стаж ще се зачетат всички месеци на съответната календарна година. Ако авансовите осигурителни вноски са внесени само за определени месеци от календарната година, ще се зачетат само тези месеци. Доходът, който ще бъде зачетен в тези случаи е авансовия, върху който са внесени осигурителните вноски.

В случай, че в информационната система на НОИ има данни за подадена Таблица 1 към годишната данъчна декларация и определен окончателен размер на месечния осигурителен доход за съответната календарна година по-висок от авансовия месечен осигурителен доход, но окончателните осигурителни вноски не са внесени, ще бъде зачетен авансовия осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски. Когато се внесат окончателните осигурителни вноски лицето може да поиска зачитане на окончателния му осигурителен доход.

В случай, че в информационната система на НОИ има данни за подадена Таблица 1 към годишната данъчна декларация и определен окончателен месечен размер на осигурителния доход за съответната календарна година, който е по-нисък от месечния авансов осигурителен доход избран от лицето, доходът който ще бъде зачетен e окончателния, определен в Таблица 1 към годишната данъчна декларация, но не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен за самоосигуряващото се лице, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

В сила от 01.01.2016 г., при деклариран по-висок осигурителен доход в справката към годишната данъчна декларация от авансовия доход, върху който са внасяни авансовите осигурителни вноски през годината, върху разликата лицето дължи довнасяне на вноски в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд, в срока за подаване на данъчната декларация.

(чл. 6, ал. 9 от КСО)