Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Благоевград, в съответствие със заповед № 1016-40-788/ 20.07.2021 г. на управителя на НОИ, заповед № 1015-01-199 от 03.11.2021 г. на директора на ТП на НОИ – Благоевград и глава III, раздел I от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ,

О Б Я В Я В А:
Процедура по наемане на недвижим имот в гр. Разлог за осъществяване на дейността на ТП на НОИ – Благоевград, като определя:
1. Местоположение на имота – в гр. Разлог, при възможност в централна градска част –(ЦГЧ).
2. Площ на имота – недвижимият имот да бъде с площ РЗП до 140 м2, разпределена на четири броя помещения.
3. Минимални изисквания за състоянието на имота: трябва да не е обременен с тежести (ипотека, възбрана, искови молби за собственост и др.); помещенията/помещението да са по възможност на приземен етаж, първи или втори, а ако са на трети и по-висок етаж да има възможност за ползване на асансьор в сградата; да има наличие на достъпна за хора с увреждания архитектурна среда, да е в добро състояние, осигуряващо възможност за незабавната му експлоатация по предназначение, без да е необходимо извършване на строително – ремонтни работи преди нанасяне в него; при необходимост от извършване на частично строително-ремонтни дейности, същите следва да се извършат от наемодателя за негова сметка в едномесечен срок от сключване на договора; да има прозорци, които са оборудвани със средства за намаляване на количеството на проникващата слънчева светлина и с възможност за проветряване; да има налична или възможност за монтиране на сигнално-охранителна система, да е пожарообезопасен.Всички минимални и специфични изисквания към сградата и помещенията са подробно посочени в документацията.
4. Предназначение на имота – за обособяване на работни помещения за служители.
5. Срок за наемане на имота: 10 (десет) години.
6. Срок за подаване на офертите – всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в деловодството на ТП на НОИ – Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, етаж 1, стая 110, от 10.11.2021 г. до 19.11.2021 г. вкл.
Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност – факс и електронен адрес. Оферти, представени след изтичане на крайния срок, както и такива, поставени в прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост плик – не се приемат и се връщат незабавно на подателите им.
7. Максимална месечна наемна цена за цялата площ – да не надвишава сумата от 450.00 (четиристотин и петдесет) лева без ДДС. В наемната цена са включени всички разходи, с изключение на разходите за електроенергия и вода.
8. Критерий за оценка на ценовите предложения – „икономически най-изгодна оферта”.
9. Дата и час на отваряне на офертите – 22.11.2021 г. в 13:30 ч. в ТП на НОИ – Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, ет. 2, стая 210.
Оглед на предложените имоти от участниците, допуснати до отваряне на пликовете с ценовото предложение, ще се извърши на 23.11.2021 г., след предварителна уговорка с всеки участник.
10. Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 24.11.2021 г. от 10:30 часа в сградата на ТП на НОИ – Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, ет. 2, стая 210.
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне и разглеждане на офертите и ценовите предложения.
Лице за контакт: Гергана Кафтанова– тел. 073/889901

Документация за участие

Заповед

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.