Териториално поделение на НОИ – Добрич, в съответствие със заповед № 1015-24-124/27.09.2021 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и в изпълнение на заповед № 1016-40-767/14.07.2021 г. на управителя на НОИ,
О Б Я В Я В А:
Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил „Форд Мондео“, с регистрационен номер СА 9400 АК, собственост на НОИ, предоставен за ползване на ТП на НОИ – Добрич, находящ се на адрес: гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4, година на производство – 1999 г., обем двигател – 2 000 куб. см, категория – комби, вид гориво – бензин, изминат пробег – 333026 км.1. Начална минимална цена на лекия автомобил е 1869,60 (хиляда осемстотин шестдесет и девет и 0,60) лева .2. Оглед на лекия автомобил може да се извършва всеки понеделник и сряда в часовете от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4. Лице за контакти – Жечо Сидеров – изпълнител – домакин в отдел „Административен“, тел. 0885694658.3. Депозит за участие – 186,96 (сто осемдесет и шест лева и 96 стотинки). Сумата следва да е преведена по сметка на ТП на НОИ – Добрич: IBAN: BG 58UBBS88883115191601, § 931000, BIG: UBBSBGSF, ОББ АД – клон Добрич. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.4. Кандидатите следва да представят оферта, запечатана в плик. Всеки участник има право да подаде само една оферта, съдържаща ценово предложение за вещта и следните документи: документ за внесен депозит, копие от документ за самоличност или удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.5. Офертите се подават от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика са посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес до 17:00 часа на 26.11.2021 г., в деловодството на ТП на НОИ – Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4, ет. 3 стая № 304. Предложената от кандидата цена не може да бъде по – ниска от началната минимална продажна цена на автомобила – 1869,60 (хиляда осемстотин шестдесет и девет и 0,60) лева. Данъкът върху добавената стойност се приема за включен в цената.6. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са:- представени след изтичане на крайния срок за получаване;- представени в разпечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост.7. Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена.8. Резултатите ще бъдат обявени на 29.11.2021 г. след 14:00 часа на таблото за обявления в сградата на ТП на НОИ – Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4, и на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“.9. Начин на плащане – спечелилият кандидат заплаща предложената цена в срок от 3 (три) работни дни от датата на получаване на покана, по сметка на ТП на НОИ – Добрич: IBAN: BG 58UBBS88883115191601, § 931000, BIG: UBBSBGSF, ОББ АД – клон Добрич.Ако плащането не се извърши в указания срок, депозитът се задържа и се отправя покана до следващия кандидат по реда на класиране.10. Когато двама или повече кандидати предложат една и съща цена, комисията определя крайния купувач чрез жребий в определен от нея ден и час, за което кандидатите-купувачи ще бъдат допълнително уведомени.11. Разноските по прехвърляне собствеността на лекия автомобил, предмет на търга, са за сметка на спечелилия го участник, като същият заплаща и намиращото се в резервоара на автомобила количество гориво, съгласно приложената към тръжната документация счетоводна справка от отдел „Административен“ при ТП на НОИ – Добрич.12. Вещта се предава на купувача след плащане на цената срещу издадена фактура.Собствеността върху веща се прехвърля с подписването на приемо-предавателен протокол.13. Внесените депозити от участниците се връщат след заплащане на цената от купувача.14. Обявата за провеждане на тръжната процедура да се публикува на таблото на ТП на НОИ – Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4, на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“ и във вестник.
Лица за информация:-Валентин Ничев – главен експерт в отдел „Административен“ – тел. 058/651029.-Жечо Сидеров – изпълнител – домакин в отдел „Административен“ – тел. 0885694658.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.