Териториално поделение на НОИ – Добрич, в съответствие със заповед № 1015-24-92/20.07.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и в изпълнение на заповед № 1016-40-767/14.07.2021 г. на управителя на НОИ,
О Б Я В Я В А:
Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил „Форд Мондео“, с регистрационен номер СА 9400 АК, собственост на НОИ, предоставен за ползване на ТП на НОИ – Добрич, находящ се на адрес: гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4, година на производство – 1999 г., обем двигател – 2 000 куб. см, категория – комби, вид гориво – бензин, изминат пробег – 333026 км. 1. Начална минимална цена на лекия автомобил е 3116,00 (три хиляди сто и шестнадесет лева). 2. Оглед на лекия автомобил може да се извършва всеки понеделник и сряда в часовете от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4. 3. Депозит за участие – 311,60 (триста единадесет лева 60 стотинки). Сумата следва да е преведена по сметка на ТП на НОИ – Добрич: IBAN: BG 58UBBS88883115191601, § 931000, BIG: UBBSBGSF, ОББ АД – клон Добрич. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата. 4. Кандидатите следва да представят оферта, запечатана в плик. Всеки участник има право да подаде само една оферта, съдържаща ценово предложение за вещта и следните документи: документ за внесен депозит, копие от документ за самоличност или удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 5. Офертите се подават от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика са посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес до 17:00 часа на 19.08.2021 г., в деловодството на ТП на НОИ – Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4, ет. 3 стая № 304. Предложената от кандидата цена не може да бъде по – ниска от началната минимална продажна цена на автомобила – 3116,00 лева (три хиляди сто шестнадесет ). Данъкът върху добавената стойност се приема за включен в цената. 6. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са:- представени след изтичане на крайния срок за получаване;- представени в разпечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. 7. Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена. 8. Резултатите ще бъдат обявени на 23.08.2021 г. след 14:00 часа на таблото за обявления в сградата на ТП на НОИ – Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4, и на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“. 9. Начин на плащане – спечелилият кандидат заплаща предложената цена в срок от 3 (три) работни дни от датата на получаване на покана, по сметка на ТП на НОИ – Добрич: IBAN: BG 58UBBS88883115191601, § 931000, BIG: UBBSBGSF, ОББ АД – клон Добрич. Ако плащането не се извърши в указания срок, депозитът се задържа и се отправя покана до следващия кандидат по реда на класиране. 10. Когато двама или повече кандидати предложат една и съща цена, комисията определя крайния купувач чрез жребий в определен от нея ден и час, за което кандидатите-купувачи ще бъдат допълнително уведомени. 11. Разноските по прехвърляне собствеността на лекия автомобил, предмет на търга, са за сметка на спечелилия го участник, като същият заплаща и намиращото се в резервоара на автомобила количество гориво, съгласно приложената към тръжната документация счетоводна справка от отдел „Административен“ при ТП на НОИ – Добрич. 12. Вещта се предава на купувача след плащане на цената срещу издадена фактура.Собствеността върху веща се прехвърля с подписването на приемо-предавателен протокол. 13. Внесените депозити от участниците се връщат след заплащане на цената от купувача. 14. Обявата за провеждане на тръжната процедура да се публикува на таблото на ТП на НОИ – Добрич, ул. „Даме Груев“ № 4, на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“ и в местен вестник.
Лица за контакти:- Валентин Ничев – главен експерт в отдел „Административен“ – тел. 058/651029.- Жечо Сидеров – изпълнител-домакин в отдел „Административен“ – тел. 0885 69 46 58.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.