Териториално поделение на НОИ – Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 60, на основание заповед № 1015-27-33 /22.03.2018 г. на директора на ТП на НОИ и в съответствие с глава III, раздел II, чл. 38 от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти на НОИ
ОБЯВЯВА
Търг за отдаване под наем на площ от 2 кв. м. За монтаж на 2 броя самоподаващи машини в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 60.
Срок за отдаване под наем от 5 (пет) години.
Предназначение на обекта: Монтиране и поддържане на 2 бр. самоподаващи машини- 1 бр. самоподаваща машина за топли напитки на 1 кв. м. във фоайето- 1 бр. самоподаваща машина за студени напитки и закуски на 1 кв. м. във фоайето
Първоначална месечна наемна цена: Определена по реда на чл. 41 от ППЗДС от лицензиран оценител- площ 2 кв. м. във фоайето – наемна цена 80.28 лева без ДДС- Определеният начален наем на обекта не включва консумативни разходи за ел. енергия и вода, както и дължимите данък сгради и такса битови отпадъци.
Вид на търга – с тайно наддаване
Тръжната документация се предоставя всеки работен ден от 8 до 16.30 часа в стая 401 от 23.03.2018 г. до 30.04.2018 г. в административната сграда в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 60
Документацията не се заплаща
Размер на депозита – 1 лев, внесен по сметката на ТП на НОИ – Шумен при банка ОББ IBAN BG 80UBBS80023106046100
Документацията не се заплаща
Дата, място и час на провеждане на търга – Търгат ще се проведе на 02.05.2018 г. от 15 часа в стая 413 на ТП на НОИ – Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 60
Краен срок за подаване на ценовите оферти – до 16.30 часа на 30.04.2018 г. в деловодството на ТП на НОИ – Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 60, стая 406.
Критерий за оценка на ценовото предложение – най-висока цена.
Условията за търга и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg).
Оценка на ценовите предложения на кандидатите ще се извърши, съгласно реда и начина, посочени в документацията
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8 до 17 часа от 23.03.2018 г. до 27.04.2018 г. вкл.Лице за контакти – Димитър Чакъров, началник на отдел „Административен“, тел: 054 855890

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.