Териториално поделение на НОИ – Стара Загора, бул. ”Руски” №44 на основание заповед №1015-23-132/26.08.2021 г. на директора на ТП на НОИ и в съответствие с глава III, раздел II, чл.38 от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ
ОБЯВЯВА
Търг за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за монтаж на 1 брой вендинг автомат за кафе и топли напитки пред административната сграда на ТП на НОИ- гр. Стара Загора, бул. ”Руски” № 44. Срок за отдаване под наем от 5 (пет) години. Предназначение на обекта: Монтиране и поддържане на 1 брой вендинг автомат: -1брой вендинг автомат монтиран на площ от 1кв.м. пред административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора за кафе и топли напитки. Първоначална месечна наемна цена: Определена по реда на чл.41 от ППЗДС от лицензиран оценител: – площ 1кв.м. пред административната сграда на ТП на НОИ- гр. Стара Загора, бул. ”Руски” № 44(пред централния вход) – наемна стойност – 80лв./мес. без вкл. ДДС Определеният начален наем на обекта не включва консумативни разходи – ел. енергия и вода, както и дължимите данък сгради и такса битови отпадъци. Вид на търга – с тайно наддаване.Тръжната документация се предоставя всеки работен ден от 01.09.2021 г. до 01.10.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая 309, етаж3 в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул.”Руски”№44. Документацията не се заплаща. Размер на депозита – 20.00 лв., внесен по сметка на ТП на НОИ – Стара Загора при Банка ДСК, ЕАД, Финансов център, гр. Стара Загора, IBAN BG04 STSA 9300 3196 4060 01.Дата, място и час за провеждане на търга – Търгът ще се проведе на 05.10.2021 г. в ТП на НОИ -Стара Загора , бул.”Руски”№44, етаж 3, зала № 1 от 10:00 ч.Краен срок за подаване на ценовите оферти – до 16:30 ч. на 01.10.2021 г. в Деловодството на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. ”Руски” №44, партерен етаж.Критерий за оценка на ценовото предложение – най-висока цена.Условията на търга и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.noi.bg).Оценката на ценовите предложения на кандидатите ще се извърши съгласно реда и начина, посочени в документацията. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. до 30.09.2021 г. включително след предварителна уговорка.Лице за контакти – Койчо Коев – главен експерт в отдел „Административен“, тел.: 042/ 615374, тел. 042/615353.
Документация за участие
Заповед
Договор
Заповед 2

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.