Териториално поделение на НОИ-Стара Загора, бул. ”Руски” №44 на основание заповед №1015-23-26/16.02.2018 г. на директор на ТП на НОИ и в съответствие с глава III, раздел II, чл.38 от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ
ОБЯВЯВА
Търг за отдаване под наем на площ от 1 кв. м. за монтаж на 1 брой вендинг автомат в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Стара Загора, бул. ”Руски” № 44.
Срок за отдаване под наем от 3 (три) години.
Предназначение на обекта: Монтиране и поддържане на 1 брой вендинг автомат :

1 брой вендинг автомат монтиран на площ от 1кв.м. на партерен етаж за топли напитки.

Първоначална месечна наемна цена: Определена по реда на чл.41 от ППЗДС от лицензиран оценител:

площ 1 кв.м. на трети етаж – наемна стойност – 40лв./мес. без вкл. ДДС
Определеният начален наем на обекта не включва консумативни разходи ел. енергия и вода, както и дължимите данък сгради и такса битови отпадъци.

Вид на търга – с тайно наддаване.
Тръжната документация се предоставя всеки работен ден от 21.02.2018 г. до 26.03.2018 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая 309, етаж 3 в административната сграда в гр. Стара Загора, бул. ”Руски” №44.
Документацията не се заплаща.
Размер на депозита – 20.00 лв., внесен по сметка на ТП на НОИ – Стара Загора при Банка ДСК, ЕАД, Финансов център, гр. Стара Загора, IBAN BG04 STSA 9300 3196 4060001.
Дата, място и час за провеждане на търга – Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. в ТП на НОИ – Стара Загора, бул. ”Руски” №44, етаж 3, зала № 2 от 10:00 ч.
Краен срок за подаване на ценовите оферти – до 16:30 ч. на 26.03.2018 г. в Деловодството на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. ”Руски” №44, етаж 3, стая 319.
Критерий за оценка на ценовото предложение – най-висока цена.
Условията на търга и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.noi.bg).
Оценката на ценовите предложения на кандидатите ще се извърши съгласно реда и начина, посочени в документацията.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. до 26.03.2018 г. вкл.
Лице за контакти – Койчо Коев – главен експерт/ЧР, отдел „Административен“, тел.: 042/ 61-53-74.
Договор
Заповед
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.