Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Варна в съответствие със заповед № 1016-40-236/ 11.03.2022 г. на управителя на НОИ, изменена с негова заповед № 1016-40-579 / 07.06.2022 г., заповед №1015-03-21 от 14.06.2022 година на директора на ТП на НОИ – Варна и глава III, раздел I от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ

О Б Я В Я В А:

Процедура по наемане на недвижим имот в гр. Варна, за осъществяване на дейността на ТП на НОИ – Варна, като определя:

1. Местоположение на имота в гр. Варна – да е в централната градска част, в близост до административната сграда на отдел „Пенсии“, намираща се на ул. „Хан „Аспарух“ № 4;

2. Площ на имота – да е с разгъната застроена площ до 300,00 кв.м. за приемна на отдел „Пенсии“, в която има обособени или да има възможност за обособяване на не по-малко от четири гишета за обслужване на клиенти;

3. Минимални изисквания за състоянието на имота – при възможност да е разположен на приземен етаж (кота 0), а ако е на първи и по-висок етаж, да има възможност за ползване на асансьор в сградата; да е в добро състояние, осигуряващо възможност за незабавната му експлоатация по предназначение, без да е необходимо извършване на строително – ремонтни работи преди нанасяне в него; да има налична или възможност за монтиране на сигнално-охранителна система; да има налична или да се се изгради пожароизвестителна система.
Всички минимални и специфични изисквания към сградата и помещенията са подробно посочени в документацията, която може да бъде намерена на интернет страницата на НОИ: www.noi.bg  /Начало   НОИ   Търгове/.

4. Предназначение на имота – за обособяване на приемна на отдел „Пенсии“;

5. Срок за наемане на имота – пет години, с възможност за удължаване на същия;

6. Срок на подаване на офертите – всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. в деловодството на ТП на НОИ – Варна, гр. Варна, ул. „Охрид“ № 6 до 04.07.2022 г.;
Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност – факс и електронен адрес. Оферти, представени след изтичане на крайния срок, както и такива, поставени в прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост плик – не се приемат и се връщат незабавно на подателите им.

7. Максимална месечна наемна цена за 1 м2 площ – да не надвишава сумата от 12,00 (дванадесет) лева без ДДС. В наемната цена са включени всички разходи, с изключение на разходите за електроенергия и вода.

8. Критерий за оценка на ценовите предложения – „икономически най-изгодна оферта”.

9. Дата и час на отваряне на офертите – 05.07.2022 г. в 10.00 часа в ТП на НОИ – Варна, гр. Варна, ул. „Охрид“ № 6, стая № 25.
Оглед на предложените имоти от участниците, допуснати до отваряне на пликовете с ценовото предложение, ще се извърши на 06.07.2022 г., след предварителна уговорка с участника.

10. Отварянето на ценовите офертите ще се извърши на 08.07.2022 г. от 10.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Варна, гр. Варна, ул. „Охрид“ № 6, стая № 25.
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне и разглеждане на офертите и ценовите предложения.

Лице за контакти: Марияна Михайлова /Главен експерт/ – тел. 052 / 66-32-69

Документация за участие

Заповед

Заповед за класиране на участници в процедурата

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.