ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КОРУПЦИЯ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

КОНВЕНЦИЯТА, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в, от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (Обн. C ОВ. бр.195 от 25 Юни 1997 г.) дава определение на два вида корупция – пасивна и активна.

Пасивна корупция е умишленото действие на служител, който пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или който приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

Активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

Съгласно разпоредбите на конвенцията са дадени следните определения:

1. "служител" означава всяко длъжностно лице на Общността или държавен служител, включително всеки държавен служител на друга държава-членка;

2. "длъжностно лице на Общността" означава:

  • всяко лице, което е длъжностно лице или друг щатен служител по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности или на Условията за работа на другите служители на Европейските общности,
  • всяко лице, което е изпратено на работа в Европейските общности от държавите-членки или от публичен или частен орган, което изпълнява същите функции като тези, които се изпълняват от длъжностни лица или другите служители на Европейската общност.

Определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г., корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава."

Корупция по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.

Антикорупционен план на Националния осигурителен институт за 2023 г.

Антикорупционен план на Националния осигурителен институт за 2022 г.

Отчет за изпълнение на "Антикорупционен план на Националния осигурителен институт за 2022 г." към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение на "Антикорупционен план на Националния осигурителен институт за 2022 г."

Отчет за изпълнение на "Антикорупционен план на Националния осигурителен институт за 2023 г." към 30.06.2023 г.

Уважаеми граждани,

При налична информация за конкретна корупционна проява от страна на служител/и на НОИ, можете да подадете вашите сигнали по следните начини:

  • на е-mail: inspectorat@nssi.bg
  • чрез Контактния център на НОИ на телефон 0700 14 802 от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.

За да бъдете уведомени за резултатите от Вашия сигнал посочете актуален адрес за кореспонденция.

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".