Звена, приемащи заявления за достъп до обществена информация, за повторно използване на информацията, както и за регистриране на устни запитвания по ЗДОИ - Централно управление и всички 28 териториални поделения на НОИ. За връзка с всяко едно от тях посетете рубриката Контакти.

Вътрешни правила за достъпа до обществена информация в Националния осигурителен институт

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и тяхното разглеждане през 2022 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и тяхното разглеждане през 2021 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и тяхното разглеждане през 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и тяхното разглеждане през 2019 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и тяхното разглеждане през 2018 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и тяхното разглеждане през 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и тяхното разглеждане - 2012 - 2016 г.

Наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, обн. ДВ, бр. 48 от 2016 г.

Закон за достъп до обществена информация