Съгласно чл. 13 от Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (Наредбата), изплащането на направените разходи по профилактика и рехабилитация се извършва чрез електронен обмен на данни от издадените протоколи. За целта с чл. 14 от Наредбата се предвижда използване на програмен продукт, за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване на протоколите и представяне на данните в регистъра, разпространяван безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на утвърдени със заповед № 1016-40-135/ 06.02.2020 г. на Управителя на НОИ Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване, представяне на данните и изготвяне на справки за издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация. Изискванията, заедно с приложенията към тях, описание на WEB-услугите за контрол и/или подаване на данните и приложение на НОИ за тест без КЕП са публикувани в подрубрика.

За разработчици на софтуер/ еПротокол за извършени услуги за профилактика и рехабилитация

Публикувана е версия 3.0.0 от 28.03.2023 г. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол, съхраняване на данни за представяне/ корекция/ заличаване на издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация, в която са отразени променени в заложените номенклатури с параметрите на услугите, съгласно сключените договори с Изпълнители по програмата за 2023 г.

Уеб-приложение на НОИ „ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИ еПРОТОКОЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

Инструкция за работа с Уеб-приложение на НОИ „ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИ еПРОТОКОЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Самостоятелно работещ програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол, съхраняване на данни за представяне/корекция/заличаване на издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация - версия 3.0.0 от 28.03.2023 г.

Ръководство за инсталиране/преинсталиране на самостоятелно работещ програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол, съхраняване на данни за представяне/корекция/заличаване на издадени протоколи