Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

 Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Към 31 март 2023 г. общият размер на отчетените приходи е 2 632,3 млн. лв. или с 388,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 5 016,5 млн. лв., което е нарастване от 1 037,6 млн. лв. спрямо първото тримесечие на миналата година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 4 479,4 млн. лв. Разходите за пенсии са с 1 047,1 млн. лв. или с 30,5% повече спрямо същия период на предходната година. Броят на пенсионерите е с 10 463 по-малък в сравнение със първите три месеца на 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за март 2023 г. е 738,75 лв., което е с 3,58 лв. (0,5%) повече спрямо този за февруари и със 105,61 лв. (16,7%) над средния размер, отчетен година по-рано.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за март 2023 г. е 811,02 лв., като месец преди това е бил с 4,20 лв. (0,5%) по-малък. В сравнение със същия месец на 2022 г. средната пенсия е нараснала с 127,34 лв. или 18,6%.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към края на март т.г. те са в размер на 497,7 млн. лв., което е с 20,4 млн. лв. по-малко от отчетените разходи към същата дата на миналата година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към март е 2 422,7 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 20,7 млн. лв. Постъпилите приходи са с 2,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 20,4 млн. лв. Извършените разходи са с 4,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 март са в размер на 1 052,4 хил. лв. Постъпилите приходи са с 43,7 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 133,5 хил. лв. Извършените разходи са със 102,1 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2022 г.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.