„Модернизация и дигитализация на услугите на Националния осигурителен институт“

„Изграждане на национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI“

“Развитие и въвеждане на архитектурата на НОИ за процесите, свързани с паричните обезщетения, помощи и гарантирани вземания“

"Осигуряване на електронен обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС"

„Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“

„Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“

“Подкрепа и защита за служителите на Нaционалния осигурителен институт в условията на пандемия от COVID-19” (приключил)

„Професионално развитие за оказване на по-качествени осигурителни услуги” по ОПАК на ЕС (приключил)

Международен консорциум „Социални агенции за бъдеща Европа" (S.A.F.E.)

„Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на паричните обезщетения от ДОО (ИСЕОДД)" (приключил)

„Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания" (приключил)