Провеждане

Провеждането на конкурсни процедури в държавната администрация е регламентирано в Закона за държавния служител и в Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

Обявяване

Обявленията за конкурси за заемане на длъжности по служебно правоотношение в Националния осигурителен институт се публикуват в Административния регистър, в специализиран сайт или портал за търсене на работа, на интернет страницата на НОИ и на общодостъпно място в ЦУ/ТП на НОИ.

Документи

За участие в конкурса, кандидатите следва да представят следните документи:

  • заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  (Приложение № 4 към чл. 7 от Вътрешните правила за набиране, подбор и назначаване на служители)/;
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
  • други документи, в зависимост от специфичните и допълнителните изисквания за заемане на длъжността или по преценка на кандидата.
Кандидатстване и изисквания

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на посочения в обявата адрес и в указания срок. Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, документите, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, може да се подават по електронен път на посочения в обявлението електронен адрес на ЦУ/ТП на НОИ, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис. Документи, подадени на електронната поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.

Минималните изисквания за заемане на всяка една длъжност в администрацията са определени в Класификатора на длъжностите в администрацията, като за някои от тях могат да бъдат приложими и специфични изисквания по силата на специален закон. Кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изисквания и представят необходимите за това документи, се допускат до участие в конкурс. Администрацията може да определи и допълнителни изисквания в длъжностната характеристика за длъжността, но съответствието с тях може да служи единствено като конкурентно предимство при равен резултат в крайното класиране.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Начин на провеждане, класиране и назначаване

Конкурсът за държавни служители се провежда чрез един или няколко от посочените начини:

  • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
  • писмена разработка по икономическа, културна, социална, управленска или друга тематика;
  • защита на концепция за стратегическо управление;
  • практически изпит.
  • Конкурсът задължително включва и интервю.

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат.

Ако никой от явилите се кандидати не се представи успешно, конкурсната процедура приключва без класиране.

Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетва, органът по назначаването издава акт за назначаване на следващия класиран кандидат. Следващият класиран кандидат може да бъде назначен и когато в едногодишен срок заетата въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи.