Националният осигурителен институт (НОИ) е част от държавната администрация на Република България и е работодател на над 3500 човека от цялата страна. Институтът има териториални поделения във всичките 28 областни града на страната, а в редица области поддържа и изнесени работни места в големите общински центрове.

Повечето от работещите в Националния осигурителен институт са държавни служители и са ангажирани с обслужването на населението по различни въпроси на социалното осигуряване – отпускане и изплащане на пенсии, обезщетения за безработица, обезщетения за временна неработоспособност, архивна дейност и др. Сериозен ресурс от хора е ангажиран и с контрола върху разходите на държавното обществено осигуряване, както и върху проблемите за дигитализацията на дейността и повишаване дела на електронните услуги за населението.

Силно специализираната дейност на института предполага наличието на специфични знания и умения от страна на служителите, които се натрупват както по линия на обучение, така и чрез работа на място в офисите на института. Изграждането и задържането на добри специалисти е от ключово значение за дейността на института, което намира отражение както в профила на заетите, така и във високото равнище на стабилност на заетостта. Над 80% от работещите в НОИ са хора с висше образование, на възраст между 30 и 59 години, а средният процент на текучество поддържа стойности под десет на сто.

Годишно Националният осигурителен институт обявява около 150 конкурса за заемане на свободни работни места по реда на Закона за държавния служител и около 60 свободни работни места по реда на Кодекса на труда, като средният брой на кандидатите за едно място през последните години варира от 13 до 19 човека при служебните правоотношения и около 10 при трудовите правоотношения. Подборът на кандидатите е насочен към търсенето на хора със стремеж за изграждане и развитие на професионална компетентност, фокус върху решаването на практически проблеми и постигането на резултати, способност за общуване с хора от различни социални групи и разбиране за социалната отговорност на администрацията и на обществото. Необходимостта от осигуряването на приемственост на натрупаните знания в областта на социалното осигуряване е причината за специалния фокус върху привличането на млади хора в администрацията. Средногодишно Националният осигурителен институт обявява около 100 работни места за младежи до 29 години по програма „Старт на кариерата“ на Агенцията по заетостта, като 40% от одобрените намират последваща професионална реализация в администрацията на НОИ и след изтичане срока на програмата.