Обявяване

Обявленията за подбори за заемане на длъжности по трудово правоотношение в Националния осигурителен институт се поставят на общодостъпно място в ЦУ/ТП на НОИ, публикуват се на интернет страница на НОИ и се изпращат до съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта.

Документи

За участие в подбора, кандидатите представят следните документи:

 • заявление за участие в подбора (свободен текст);
 • автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • други документи, относно изискващия се вид и степен на образование, професионалния опит или други специфични и допълнителни изисквания в зависимост от длъжността или по преценка на кандидата.
Кандидатстване и изисквания

Документите за участие в подбора се подават от кандидатите лично, чрез пълномощник, лицензиран пощенски оператор или по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Минималните изисквания за заемане на всяка една длъжност в администрацията са определени в Класификатора на длъжностите в администрацията, като за някои от тях могат да бъдат приложими и специфични изисквания по силата на специален закон. Кандидатите, които отговарят на минималните и специфичните изисквания и представят необходимите за това документи, се допускат до участие в подбор. Администрацията може да определи и допълнителни изисквания в длъжностната характеристика за длъжността, но съответствието с тях може да служи единствено като конкурентно предимство при равен резултат в крайното класиране.

Начин на провеждане, класиране и назначаване

Процедурата по подбор протича през следните етапи:

 • Набиране на кандидати;
 • Преглед и оценка на документите;
 • Селекция на кандидатите;
 • Крайно класиране и обявяване на резултатите.

Селекцията на кандидатите може да се извърши по един от следните начини:

 • По документи;
 • По документи и интервю;
 • По документи, писмен изпит и интервю.

Конкретният начин на провеждане се оповестява в обявлението.

Крайното класиране на кандидатите се изготвя от комисията по подбор въз основа на техния окончателен резултат.

Подборът приключва със сключването на трудов договор с класирания на първо място кандидат или с неговото прекратяване

В случай, че класираният кандидат откаже да сключи трудов договор с Националния осигурителен институт, свободната длъжност може да се предложи за заемане последователно на следващите кандидати в крайното класиране.

Крайното класиране на кандидатите (резултатите от подбора) могат да се използват в рамките на 6 месеца за назначаване на служител на друга свободна позиция на същата длъжност или друга сходна длъжност от същото длъжностно ниво без повторно провеждане на процедура по подбор.