Националният осигурителен институт (НОИ) стартира проект „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“.

Той се реализира чрез договор за изпълнение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), приоритетна ос „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд“, финансирана на 100% от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 4 999 275,84 лв. (с ДДС), а продължителността му е 16 месеца.

Проектът е от ключово значение и представлява важен инструмент на реформата и въвеждането на нови мерки за развитието на държавното обществено осигуряване (ДОО). В тази връзка, част от дейностите по проекта ще бъдат адресирани към осъзнаването на необходимостта и предприемането на стъпки за извършване на необходимите изменения и допълнения на законодателни, стратегически и оперативни документи, с цел максимално пълноценното прилагане на реформата както на ниво осигурителен институт, така и в национален мащаб.

Основната цел на проекта е подобрението на качеството на експертизата на работоспособността чрез повишаване капацитета и ресурсното обезпечаване на НОИ посредством използването на дълбочинни количествени и качествени анализи, оптимизация на процесите, обучения и доставка на необходимото техническо оборудване. Сред задачите, които си поставя той, са още създаването на необходимия капацитет за анализ и идентифициране на рисковете при оценката на експертизата на работоспособността и за превенция на злоупотреби и грешки, както и подобряването на качеството на експертизата на работоспособността чрез оптимизиране на работните процеси и съкращаване на сроковете за контрол. Чрез него ще се търси също и повишаване на качеството и съкращаване на сроковете за обслужване на осигурените лица.

С реализацията на заложените в проекта действия за повишаване на качеството и ресурсното обезпечаване НОИ ще успее да оптимизира процесите по организиране и ръководене на дейността по оценка на работоспособността на лицата в работоспособна възраст и осъществяване на експертни, контролно-методически и консултативни функции. Институтът ще се стреми към подпомагане изграждането и поддържането на капацитет в системата за експертиза на работоспособността в структурата на института и обвързаните с дейността му партньорски организации и потребители на услуги.
Предложеният цялостен комплекс от мерки ще бъде разработен за цялата структура на НОИ и внедрен във всички териториални поделения. По този начин ще се осигури интеграция на методологии и практики на работа.

Благодарение на средствата, осигурени по ОПРЧР, НОИ ще оптимизира своите функции в съответствие с реформата на експертизата на работоспособността, ще подобри достъпа до услуги от страна на заинтересованите страни чрез оптимизация на ресурсите, ще надгради ефикасността си и ще развие редица инструменти за анализ на цялостния обществен контекст, чрез които да се повиши доверието на гражданите и партньорите в дейността на института.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.