Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Към 31 януари 2023 г. общият размер на отчетените приходи в консолидирания бюджет на ДОО е 835,6 млн. лв., което е с 38,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 1 614,2 млн. лв. Това означава, че общите разходи са с 389,8 млн. лв. повече спрямо същия период на предходната година. В структурата на общите разходи най-голям е делът на разходите за пенсии, които са в размер на 1 487,8 млн. лв. Този вид разходи са с 377,8 млн. лв. или с 34,0% по-големи спрямо същия период на 2022 г.

Броят на пенсионерите за януари 2023 г. е с 20 564 лица по-малко в сравнение с януари 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е по-висок със 106,58 лв., което е със 17% повече спрямо първия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за една година е нараснал със 128,89 лв. или с малко над 19%.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 януари 2023 г. те са в размер на 112,4 млн. лв., което е с 9,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към януари е 804,9 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 януари т.г. са в размер на 4,8 млн. лв. Постъпилите приходи са с 0,06 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на фонда за периода са в размер на 6,7 млн. лв. Извършените разходи са с 1,8 млн. лв. повече в сравнение януари 2022 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 януари 2023 г. са в размер на 937,2 хил. лв., което е с 37,6 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 33,4 хил. лв. или с 0,8 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.