Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Към 30 ноември 2023 г. общият размер на отчетените приходи е 10 246,1 млн. лв., което представлява 91,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 225,0 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 19 647,7 млн. лв. или 90,2% от заложените в плана за годината. Разходите са с 3 321,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 17 432,8 млн. лв. Този вид разходи са с 3 381,1 млн. лв. или с 24,1% повече спрямо същия период на 2022 г. Броят на пенсионерите за месец ноември 2023 г. е с 3084 лица повече в сравнение със същия период на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през този месец е 826,69 лв. Той е с 1,71 лв. по-висок от този през октомври същата година и с 95,44 лв. (13,1%) по-висок в сравнение със същия месец на 2022 г.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за ноември 2023 г. е 909,13 лв. Той е по-висок от този за октомври 2023 г. с 2,01 лв. В сравнение със същия месец на предходната година средният размер е по-висок със 106,79 лв. (13,3%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване (КСО), които към 30 ноември са в размер на 2 067,5 млн. лв., което е 83,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са с 83,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за целия период е 9 413,0 млн. лв.

.Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 96,1 млн. лв., което представлява 89,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 8,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към края на ноември са 79,4 млн. лв., което представлява 87,7% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 16,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 30 ноември са в размер на 2 344,9 хил. лв., което представлява 106,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 163,2 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 2 686,1 хил. лв., което представлява 56,3% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1 539,2 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.