ТП на НОИ – Кюстендил, бул. „България“ №46 на основание Заповед № 1015-09-30/11.02.2022 г. на директора на ТП- Кюстендил,

ОБЯВЯВА:

Процедура по продажба на лек автомобил „Пежо Боксер“ собственост на ТП – Кюстендил с рег № РВ 07 85 МН, с рама № VF3231C2215651230, с бензинов двигател № PSARFWOHKD46000075, С РАБОТЕН ОБЕМ 1998 см3 и мощност 80 kw, 8+1 места, цвят-тъмно син, с първоначална регистрация 04.02.1999 г.

1. Начална минимална продажна цена на автомобила: 2733.33 лв. (две хиляди седемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки).

2. Размер на депозита – 273.33 лв. (двеста седемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) преведени по сметка на ТП – Кюстендил: IBAN BG44 BPBI 7925 3199 8499 01, BIC BPBIBGSF при „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД гр. Кюстендил или внесени в касата на ТП – Кюстендил в срока, определен за представяне на заявленията за участие.

3. Оглед на автомобила може да се извърши, всеки работен ден в часовете между 08:00 и 16:30 часа до 03.05.2022 г. включително в ТП – Кюстендил, бул. „България“ №46.

4. Кандидатът или упълномощен от него представител подава оферта, съдържаща ценово предложение, документ за внесен депозит и документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице/едноличен търговец. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик лично, чрез пълномощник или по пощата. Офертите се представят в деловодството на ТП – Кюстендил, бул. „България“ №46, етаж 3, стая 309, най-късно до 16:30 часа на 03.05.2022 г.

5. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите оферти, които са:-Представени след изтичане на крайния срок за получаване;-Представени са в не запечатан, в прозрачен или в плик с нарушена цялост;

6. Ценовото предложение се поставя в плика с офертата. Предложената от кандидата цена не може да бъде по – ниска от началната минимална продажна цена на автомобила – 2733.33 лв. (две хиляди седемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки). Данъкът върху добавената стойност се приема за включен в цената.

7. Дата, място и час на провеждане на процедурата по продажба – Процедурата ще се проведе на 04.05.2022 г. в ТП – Кюстендил, бул. „България“ №46, ет.3 стая 307 от 13:30 часа.

8. Критерий за оценка на ценовите предложения – най-висока цена.

9. Резултатите от процедурата ще бъдат обявени на информационно табло в сградата на ТП – Кюстендил, бул. „България“ №46, партер в срок до 04.05.2022 г. и на официалната страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“.

10. Начина на плащане – спечелилият кандидат заплаща предложената цена в срок до 3(три) работни дни от датата на получаване на поканата по сметка на ТП – Кюстендил: IBAN BG44 BPBI 7925 3199 8499 01, BIC BPBIBGSF при „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД гр. Кюстендил.

11. Условията на процедурата по продажба са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.noi.bg) рубрика „Търгове“, информационното табло в сградата на ТП – Кюстендил, бул. „България“ №46 и във вестник „Вяра“.

Лице за контакт: Ралица Георгиева – гл. експерт, отдел „Административен“ – тел. 078 559201.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.