Националният осигурителен институт в съответствие със заповед на управителя на НОИ №1016-40-712 от 30.06.2023 г., издадена на основание чл. 37, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с раздел III от Вътрешните правила за бракуване, продажба и безвъзмездно предоставяне на движими вещи, собственост на НОИ

 

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажба на служебен автомобил

 

Индивидуализация на превозното средство Място за оглед и получаване на вещта Първоначална тръжна цена
Лек автомобил – Форд „Транзит“ товарен 2+1 места с  ДК№СА9363АК и дата на първа регистрация 1999 г., двигател: бензин. Булевард “Ал.Стамболийски”  № 62-64,  гр. София 3011 лв.

Кандидатите в тръжната процедура следва да подадат оферта в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, съдържаща ценово предложение, платежно нареждане за внесен депозит за участие и др. документи съгласно т. 5 на посочената по-горе заповед на управителя на НОИ.

Оферти се приемат до 16.30 часа  на 19.07.2023 г. на адрес гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, ЦУ на НОИ, ет. 3, отдел “Административно обслужване”.

Депозит за участие в търга – 301 лв. Сумата се превежда по сметка на Централно управление на НОИ, IBAN  BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD,  БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.

Важно!

Заповедта за откриване на тръжната процедура е достъпна на сайта на НОИ /www.noi.bg/, раздел „За НОИ“, подраздел „търгове“, като кандидатите следва да се съобразят с условията в същата.

Оглед на автомобила се извършва от представители на кандидатите всяка сряда от датата на публикуване на обявлението до 19.07.2023 г. от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа. в сградата на ЦУ на НОИ, на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“62-64.

Лица за контакт – Атанас Спахиев, тел. 02 926-14-34; Костадин Картулев, тел. 02 926-14-97.

Заповед

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.